^ Back to Top

ประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทวิดีโอคลิป "Isuzu Creative Brains Challenge 2015"

ประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทวิดีโอคลิป "Isuzu Creative Brains Challenge 2015"

อีซูซุ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทวิดีโอคลิป "Isuzu Creative Brains Challenge 2015" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับรถปิกอัพ Isuzu D-Max X-Series ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ชิงทุนการศึกษา เงินสนับสนุนคณะ และรางวัลอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละ 3-5 คน สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัด ชั้นปี และคณะ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น

ประเภทของการประกวด
วิดีโอคลิป (Video Clip) รถปิกอัพ Isuzu D-Max X-Series เพื่อให้เข้าถึง และสร้างความชื่นชอบในกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมแผนการโปรโมทคลิป

รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบโดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
1. การคัดเลือกรอบแรก

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิก Facebook Fanpage : ISUZU ICBC และสมัครผ่านทาง www.isuzucreativebrainschallenge.com เท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องส่งวิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทคลิป ตามที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กำหนด โดยไฟล์วิดีโอที่ส่งจะต้อง เป็นสกุล MPG, MP4, AVI, MOV หรือ WMVเท่านั้น
 • วิดีโอคลิปจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 4 นาที
 • ช่องทางการส่งผลงาน
  • ส่งไฟล์และแผนงานทางอีเมล isuzucreativebrainschallenge@gmail.com โดยระบุ Subject “ชื่อทีมและมหาวิทยาลัย”
  • ส่งไฟล์และแผนงานทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “โครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2015” พร้อมระบุ “ชื่อทีมและมหาวิทยาลัย”
  • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

2. การคัดเลือกรอบ 20 ทีม
ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกเหลือ 20 ทีม โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ รวมถึงทัศนศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่อีซูซุ เพื่อสัมผัส และได้รับ ประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถปิกอัพ Isuzu D-Max X-Series ทั้งนี้ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ 5,000 บาท เพื่อเข้ามานำเสนอ วิดีโอคลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทคลิปด้วย ตนเองให้คณะ กรรมการพิจารณา
3. รอบชิงชนะเลิศ
ผลงานจาก 20 ทีมสุดท้ายจะถูกคัดเลือก ให้เหลือเพียง 7 ทีม และจะได้รับ เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในการผลิตคลิปออนไลน์ ทีมละ 30,000 บาท โดยมี ระยะเวลาการ ผลิตผลงานตามที่บริษัทฯ กำหนด และเข้ามานำเสนอวิดีโอ คลิป (Video Clip) และแผนการโปรโมทคลิปที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา ตัดสินทีมชนะเลิศ

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
2. การตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของโครงการ หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น

4. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็น กรรมสิทธิ์ ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้สมัครนำเอาเพลง ภาพ และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆมาใช้ในการทำผลงาน ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
7. นับตั้งแต่ที่ผู้สมัครสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวดแผนการตลาด Isuzu Creative Brains Challenge 2015 ตลอดจนถึงการส่งผลงานเข้าประกวดให้ถือว่า ผู้สมัคร ตกลงปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ

ติดต่อสอบถาม

 • Tel.0-2966-2111
 • www.facebook.com/ISUZUICBC
 • E-mail : isuzucreativebrainschallenge@gmail.com
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Sep 2015 10:00 to 10 Nov 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.