^ Back to Top

องค์กร

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019) หัวข้อ “Surreal Hospi

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:00

ประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

ประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานประกอบกิจการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ชิงเงินรางวัลมู

หมดเขต: 
ศ, 2019-06-07 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และนักออกแบบร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019 หัวข้อ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-19 16:30

ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2019"

ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2019"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท พร้อมโอกาสในการศึกษาดูงานบริษ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-19 16:00

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ขอเชิญผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019 ชิงเงินางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-15 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019"

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019"

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019" ชิงเงินรา

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญโรงเรียน ส่ง Clip VDO เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” ชิงเงินรางว

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-04 16:00

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ "AI Innovation JumpStart"

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ "AI Innovation JumpStart"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

หมดเขต: 
อา, 2019-01-06 16:00

ประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018

ประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council : HKTDC) ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Thai Access to International Mar

หมดเขต: 
อ, 2019-01-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.