^ Back to Top

ประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อลดการเสียชีวิตและการเกิดความพิการในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก (อายุ 2-6 ขวบ)
 • เพื่อผลิตสื่อให้เป็นปัจจัยหลัก ในการ “รณรงค์การสวมหมวกกันน็อกให้เด็กเล็ก”
 • เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้างค่านิยมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และประชาชนทั่วไป ในการดูแลให้เด็กเล็กสวมหมวกกันน็อกก่อนโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงการขี่รถจักรยาน และการเล่นกีฬาต่างๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
 • เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกในเด็กเล็ก และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่เด็กๆ สําหรับครู อาจารย์ ของสถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชนทั่วไป โดยให้แจ้งชื่อ-นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ให้ชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงาน ได้เพียง 1 ผลงาน เท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นํามาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ทางสมาคม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานไปที่ E-mail : infogit@ncswt.or.th
 • ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
 • แนบลิงค์การแสดงสําหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครเป็นไฟล์ pdf. แบบชัดเจน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 27 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 • โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2668-3255 และ 0-241-5125
 • E-mail : infogit@ncswt.or.th
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
25 ต.ค. 2021 09:00 to 20 พ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.