^ Back to Top

ประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

ประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 ชิงรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

ประเภทการประกวด

  • ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
  • ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หมายเหตุ สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัครตามประเภทรางวัลที่สมัครให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า (วงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 2565”)
  • ส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02-141-9566-70
  • www.facebook.com/KPILocalCollege
Eligibility: 
File attachments: 
หมดเขต: 
04 มี.ค. 2022 09:00 to 25 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.