^ Back to Top

โครงการประกวดภาพถ่าย "พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน"

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชน บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดโครงการ “พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน”

หัวข้อการประกวด
“พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน” เอกลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และความสวยงามของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ภาพสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์โดยรอบพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา

กติกาส่งภาพเข้าประกวด
- ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล หรือถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ขนาด 35 มม.
- ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
- สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
- ขยายภาพสี ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำหรือสีเทา ขนาด 16 x 22 นิ้ว (ภาพที่ไม่ได้ขนาดที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน)
- การส่งภาพถ่ายให้ส่งได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ
- ผู้เข้าประกวดจะต้องติดรายละเอียด โดยกรอกชื่อผู้ถ่าย ที่อยู่ หมาเลขโทรศัพท์ สถานที่ถ่ายภาพลำดับภาพ ชื่อภาพ ให้ครบสมบูรณ์ ที่ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
- ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งฟิล์ม หรือ ไฟล์ภาพต้นฉบับ (Tiff หรือ JPEG) ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี มาพร้อมภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด ภาพที่ได้รับรางวัลภาพใดมีขนาดไฟล์ต่ำกว่าที่กำหนด หรือไม่สามารถเปิดไฟล์จากแผ่นซีดีได้ ทางผู้จัดการประกวดถือว่าเป็นความผิดของผู้ส่งภาพ และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์การได้รับรางวัลดังกล่าว
- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้ทั้ง 2 ประเภท และส่งผลงานภาพถ่ายได้โดยไม่จำกัดจำนวน
ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน
- การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

วิธีส่งภาพเข้าประกวด
ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “พระตำหนักดาราภิรมย์ สิริสมจุฬาฯสถาน” และประเภทที่ส่งภาพเข้าประกวด มาที่

กรุงเทพฯ สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02 2183634-5

เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ติดกับที่ว่าการอำเภอแม่ริม)
ถนนโชตนา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 299175

กำหนดเวลาการส่งภาพ / ตัดสินภาพ และมอบรางวัล
ส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ตัดสินผลงานภาพถ่าย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

สถานที่ติดประกาศ
1. พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ (เชียงใหม่)
2. สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ทาง http://www.cu-cultural.chula.ac.th

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่ : http://contestwar.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ธนพนธ์ ภักดี

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2011-11-02 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ panpoom12

ดีๆๆ ค่ะ

Members Online

There are currently 0 users online.