^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ขอเชิญผู้สนใจ และรักการถ่ายภาพ ร่วมถ่ายทอดความงดงามภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านภาพถ่าย ชิงรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นิสิตนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
 3. นักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับ ปวช.)

หมายเหต: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

ที่มาของโครงการ

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านภาพถ่าย
 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการของอุทยานฯ ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 5. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานแผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของอุทยานฯ
 6. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมอุทยานฯ มากยิ่งขึ้น
 7. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกันปกป้อง ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม

1. รางวัลยอดเยี่ยม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

2. รางวัล
แบ่งตามประเภทผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีดังนี้

2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

2.2 ประเภทนิสิตนักศึกษา (ตั้งแต่ระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

2.3 ประเภทนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับ ปวช.)
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลจะได้รับของรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอยู่ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อาทิ ภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น นก ปลา ป่าชายเลน) ภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในอุทยานฯ ที่สะท้อนถึงภารกิจของอุทยานฯ ภาพสิ่งปลูกสร้าง (ยกเว้น พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) เป็นต้น
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี ขนาด 12x18 นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว เว้นขอบ 2 นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ
 3. ภาพถ่ายจะต้องดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีการตกแต่งภาพด้านเทคนิคใดๆ ทั้งสิ้น ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามนำผลงานผู้อื่นหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน
 7. การส่งภาพเข้าประกวดประเภทใด ให้ระบุให้ชัดเจน
 8. ภาพถ่าย และไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 11. พนักงาน และ ลูกจ้างของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 12. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัลที่ได้รับ

ข้อแนะนำ:
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้ามาถ่ายภาพในพื้นที่
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในเวลาทำการเพื่อลงชื่อและรับบัตรถ่ายภาพ (ใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจ)

ในกรณีที่ต้องการเข้ามาถ่ายภาพในเวลากลางคืน
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์
032-508-405-10, 032-508-352, 032-508-396, 032-508-379

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานนาม “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานฯ จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรขึ้น โดยมีความหวังที่จะให้ผู้ใช้บริการของอุทยานฯตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความมีจิตสำนึกในอันที่จะร่วมกันปกป้องดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมไว้คู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ นอกจากนี้ ยังช่วยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพความงดงามต่างๆ ภายในอุทยานฯกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมอุทยานฯ มากยิ่งขึ้นด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ธนพนธ์ ภักดี
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
160,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.