^ Back to Top

ประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

กติกาการประกวดโครงการภาพถ่าย "24 ปี รพธ."

1.ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในมุมมองแบบต่างๆ โดยเน้นสถานที่มากกว่ากิจกรรม
 2. ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ยามค่ำ หมายถึง ภาพถ่ายที่แสดงถึงความสวยงาม ความประทับใจ หรือกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ในเวลาค่ำหลังพระอาทิตย์ตกไปจนถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

2.ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
- บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

3. กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งประกวดได้ทั้ง 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 4 ภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล ถ่ายด้วยกล้อง SLR (Single Lens Reflect) ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
 3. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 4. ภาพถ่ายสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพลงบนการ์ดแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22นิ้ว  พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน Raw File และ JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality ไม่ต่ำกว่า 300dpi และไม่เกิน 400dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี
 6. ด้านหลังการ์ดแข็งสีขาวกรุณาระบุข้อมูล : ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ถ่ายภาพ ลำดับภาพ ชื่อภาพให้ครบสมบูรณ์
 7. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดทุกภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพถ่ายคืน
 8. การประกวดทุกประเภทคณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ และคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลในแต่ละประเภท

4.วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
- ส่งด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารดุลโสภาคย์ วันเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย 24 ปี รพธ.” ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 95 ม. 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หมายเหตุ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หากส่งไปรษณีย์ในกรณีที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งมากกว่า 1 ประเภท จะต้องแยกภาพที่ส่งเข้าประกวด 1 ซองต่อ 1 ประเภทการประกวดและเขียนชื่อประเภทที่ส่งเข้าประกวดที่มุมซองด้านขวาอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

5.หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรงกับหัวข้อของการประกวดที่กำหนดให้  ระบุประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวดให้ชัดเจน  บรรยายเรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจที่เกี่ยวกับภาพ 4-5 บรรทัด
 2. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ
 3. ความสวยงามของภาพ

6.ประเภทรางวัล
ประเภทที่ 1  ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตอนกลางวัน

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย     2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

ประเภทที่ 2  ภาพถ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ยามค่ำ

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย     2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
14,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.