^ Back to Top

การประกวดเรียงความเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเรียงความ เข้าประกวด เนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อ
“ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล” (Combat drug resistance – No action today, no cure tomorrow)

2. ประเภทการประกวด
2.1 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.2 ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.3 ประเภทประชาชนทั่วไป

3. รางวัล แต่ละประเภทมี 6 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 8,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
  พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

4. หลักเกณฑ์การส่งผลงาน
4.1 ผู้มีสิทธิส่งเรียงความเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและอายุ และบุคคลคนหนึ่งสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรื่อง
4.2 เป็นเรียงความภาษาไทย ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด พิมพ์โดยใช้เครื่อง พิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาดมาตรฐาน (ขนาด 16 )ความยาว 3 หน้ากระดาษ A4
4.3 เป็นเรียงความที่ผู้ส่งผลงานเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดจากที่ใดมาก่อน และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรือ เผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน

5. การส่งผลงาน
5.1 การส่งผลงานเรียงความ ให้ระบุประเภทของการประกวด พร้อมชื่อ-นามสกุล อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา สถานศึกษา (กรณีที่ส่งประกวดประเภทนักเรียนหรืออุดมศึกษา) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
5.1.1 ส่งทางไปรษณีย์ ที่ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
5.1.2 ส่งทาง e-mail ที่ : essaywho@gmail.com โดยส่งเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Microsoft Word ) ใส่หัวข้อ (subject) ว่า “ประกวดเรียงความ ”
5.2 ปิดรับผลงาน 23 มีนาคม 2554
5.3 ประกาศผล 31 มีนาคม 2554 ทาง www.moph.go.th และ www.hed.go.th
5.4 พิธีมอบรางวัล ในงานวันอนามัยโลกประจำปี 2554 เดือนเมษายน 2554 ณ กระทรวงสาธารณสุข (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

6. เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ด้านเนื้อหา (40 คะแนน)
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามหัวข้อการประกวด เนื้อหากระชับได้ใจความ สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย
ด้านหลักภาษา (30 คะแนน)
ความถูกต้องทางภาษา และอักขรวิธี สำนวนภาษาเหมาะสม และสละสลวย ความงดงามเชิงวรรณศิลป์ ความครบถ้วนในกระบวนการเขียนเรียงความ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
ความน่าสนใจของแนวคิด และการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน และผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมตามที่เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน
 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะไม่ได้รับการพิจารณา หากผลงานใดได้รับรางวัล และมีการท้วงติง ซึ่งมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ ผู้จัดการประกวด ฯ สามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้
 • การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ddc.moph.go.th, www.hed.go.th หรือ
สอบถามที่ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 590 1623
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พฤ, 2011-03-31 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ klangpla

ดาวโหลดผลการประกวดไม่ได้ค่ะ ทำไงดีคะ

รูปภาพของ tantinktonk

เราก็ยังดูไม่ได้อะ

รูปภาพของ admin

ประกาศ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ผลการประกวดเรียงความเนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี 2554
ในหัวข้อ “ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล”
(Combat drug resistance – No action today, no cure tomorrow)

ตามหลักเกณฑ์และกติกาการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 129 ผลงาน
บัดนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความเนื่องในวันอนามัยโลก ประจำปี 2554
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวด ดังนี้

ผลการประกวดเรียงความประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธนาคาร มีสุข โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวธนาภร นิลน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนพคุณ ศรีจ๊ะ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ผลการประกวดเรียงความประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัชวาล โผนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวรัฐวรรณ พุทธประสาทพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพริ้มพิสุทธิ์ ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววิณัฐวรา กะฐินใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอธิตะ คามะวัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกวดเรียงความประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุธิญา พูนเอียด กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวภัทรียา บุญเอี้ยว จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวพิมพ์ภณีย์ เนาวรัตน์ จังหวัดสงขลา
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ โหงวบุญล้อม จังหวัดจันทบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว รวงพร เลิศปฎิภานพงษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอนิวุฒิ ขาวจันทร์คง จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้ความสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดในครั้งนี้ สำหรับการมอบรางวัล กองสุขศึกษา จะติดต่อแจ้งกำหนด วัน เวลา และ สถานที่ ในการรับรางวัลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2554

(นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี)
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอให้โชคดีนะครับ (^_^)

Members Online

There are currently 0 users online.