^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพระบายสี และ การแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร

1. การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.agri.cmu.ac.th/kasetfair52/upload/book/1000000026.pdf

2. การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “วิถีชีวิตเกษตร”
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 1, 2 (ประถมศึกษาที่ 1 – 6 )
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 3, 4 (ประถมศึกษาที่ 1 – 6)

(ต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.agri.cmu.ac.th/kasetfair52/upload/book/1000000027.pdf

3. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันจะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียน โดยจัดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.agri.cmu.ac.th/kasetfair52/upload/book/1000000028.pdf

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่: งานบริการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5394-4644 (ฝ่ายกิจรรมนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์)

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.