^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,600 บาท

ประกวดวาดภาพระบายสีประจำปี 2558
วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถที่ตนเองถนัด
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนรักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 • เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ในรูปแบบต่างๆ

รูปแบบการดำเนินงาน
ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า  7,400 บาท

วันเวลาของการแข่งขัน
หมดเขตส่งผลงานวันนี้ – 9 สิงหาคม 2558

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานและประเภทผลงาน

 • กลุ่มที่ 1 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
  ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด : ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แม่ลูกผูกพัน” ทั้งนี้ ให้รับรองการส่งผลงานโดยอาจารย์ / สถานศึกษา / ผู้ปกครอง
 • กลุ่มที่ 2 : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
  ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด : ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แม่ลูกผูกพัน” ทั้งนี้ ให้รับรองการส่งผลงานโดยอาจารย์ / สถานศึกษา / ผู้ปกครอง

ประเภทและลักษณะของผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องวาดภาพพร้อมระบายสี ภาพแม่ลูกผูกพัน ไม่จำกัดมุมมอง โดยวาดผลงานด้วยตัวเอง ลงบนกระดาษขนาด  30cm.x 45cm. ใช้สีตามถนัดและไม่จำกัดเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นภาพสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคลิลิค สีเทียน ลายเส้น หรือสื่อผสมแนวอื่นๆฯลฯ ตามความถนัดและจินตนาการ
 • ในการวาดภาพ ระบุชื่อ-สกุล / ที่อยู่ /สถานศึกษา / ระดับการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกลงบนกระดาษติดหลังผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน โดยผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากปรากฎภายหลังว่าผลงานที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอกแบบผลงานของบุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้นๆ
 • ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเดอะพาซิโอทั้ง 3 สาขา 
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558
 • ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกและตัดสินผลงาน ในวัน 11 สิงหาคม 2558
 • สามารถ download รายละเอียดได้ที่ Facebook.com/thepaseobytbn หรือ thepaseomall2010@gmail.com หรือ www.thepaseobytbn.com
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-329-8955  02-326-8999

การตัดสินการประกวด

 • พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมจากคุณค่า และความสวยงามของผลงานที่สื่อความหมายตรงตามหัวข้อและเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด ดังนี้
 • เรื่องราวของภาพและความสอดคล้องกับเนื้อหา                 
 • ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ และจินตนาการ               
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ                                               
 • เทคนิคการใช้สี                                                                    
 • ความสมบูรณ์ของภาพ                                                         

การประกาศผลการตัดสิน
คณะกรรมการ ประกาศผลการตัดสิน วัน 11 สิงหาคม ทางเว็ป และมอบรางวัลในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558

รางวัลการประกวด
รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
  • รางวัลรองอันดับ 1 1,000   บาท
  • รางวัลรองอันดับ 2 700 บาท
  • รางวัลชมเชย 500 บาท (2 รางวัล)
 • ประเภทที่ 2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
  • รางวัลรองอันดับ 1 1,000   บาท
  • รางวัลรองอันดับ 2 700 บาท
  • รางวัลชมเชย 500 บาท (2 รางวัล)

การเผยแพร่ผลงาน

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาแสดงในศูนย์การค้าเดอะพาซิโอและสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประกวดภาพถ่าย แม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2558
วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรักความกตัญญูต่อแม่
 • เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความสามารถในการถ่ายภาพเกี่ยวกับวันแม่

เกณฑ์การเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพ “แม่และลูก” เท่านั้น
2. ภาพที่ส่งต้องคงอยู่ในหัวข้อ "แม่ลูกผูกพัน"
3. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
4. รูปภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตราฐาน .JPEG (ไม่รับภาพที่ไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค (ขอสงวนไม่รับภาพที่ปรับขาวดำ) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังดูเป็น ธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
6. ในกรณีที่ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวด ภาพนั้นต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลในภาพถ่ายด้วย
7. ผู้เข้าประกวดต้อง ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บจก. ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้  คณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธ์
9. ผู้สมัครทุกท่านสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ ทางอีเมลล์  thepaseomall2010@gmail.com 

เกณฑ์ตัดสินการประกวดภาพถ่าย
การตัดสินโดยจากคณะกรรมการทางศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ (การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)
1. การจัดองค์ประกอบโดยรวมของภาพถ่าย
2. เทคนิค ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย
3. การสื่อความหมายของโจทย์ของภาพถ่าย
4. ความคิดสร้างสรรค์

เงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700 บาท 
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท

วันและเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2558 (24.00น.)
 • ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2558 (12.00น.) 
 • การรับรางวัล วันที่ 12 สิงหาคม 2558 (ลงทะเบียรรับรางวัลเวลา 18.00น. - 18.30น.) รับจริง 19.30น.เป็นต้นไป

(ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ทุกประเภท ต้องมารับเงินรางวัล ด้วยตนเองที่ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ในวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ 
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนด ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว)

ติต่อสอบถาม
สำนักงานเดอะพาซิโอมอลล์ ลาดกระบัง 02-329-8955

ข่าวประชาสัมพันธ์ : The Paseo Mall,The Paseo Town,The Paseo Park

ข่าว ประชาสัมพันธ์ : The Paseo Mall,The Paseo Town,The Paseo Park. - See more at: http://contestwar.com/contest/5433#sthash.hibyYkz3.dpuf
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
12,600 Baht
หมดเขต: 
27 ก.ค. 2015 10:00 to 09 ส.ค. 2015 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.