^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายภาย สังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “สังคมแห่งการเรียนรู้” สสค. ร่วมกับ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ (Shutterism.com) เชิญชวนประกวดภาพถ่าย "สังคมแห่งการเรียนรู้" ชิงรางวัลเงินสดและของ รางวัลกว่า 60,000 บาทและเกียรติบัตร ภาพของท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จุดประกายความคิดสังคมแห่งการเรียนรู้* โดยแบ่งหมวดตามหัวข้อที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

  1. การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่/นอกห้องเรียน
  2. กิจกรรมวันหยุด
  3. ศิลปะวัฒนธรรม
  4. กิจกรรมอาสาสมัคร
  5. สิ่งแวดล้อม
  6. กีฬา/นันทนาการ

เปิดรับ 15 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2553
พิจารณา และร่วมโหวต 20 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2553
แจ้งผล 20 ธันวาคม 2553

* ทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวด สสค. จะนำไปเผยแพร่ในแกลอรี่ออนไลน์ และเปิดให้ประชาชนทั่วไป องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร นำไปใช้งานเพื่อเผยแพร่การเรียนรู้

กติกา
1.) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในขอบเขตของหัวข้อและบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ เรื่องราวของภาพหรือเหตุการณ์ความประทับใจ (สั้นๆ) โดยสอดคล้องกับการเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ ตามนี้ 1.) การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่/นอกห้องเรียน, 2.)กิจกรรมวันหยุด, 3.) ศิลปะวัฒนธรรม, 4.) กิจกรรมอาสาสมัคร, 5.) สิ่งแวดล้อม, 6.) กีฬา/นันทนาการ
2.) ข้อปฏิบัติของทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด
2.1 ต้องมีชื่อหัวข้อที่ส่งประกวด, ชื่อภาพ และแนวคิดสั้นๆ
2.2 เวลาและสถานที่
2.3 ชื่อและที่อยู่ของผู้เข้าร่วมประกวด
2.4 ห้ามใส่ลายน้ำหรือชื่อในรูปภาพ
3.) ภาพที่ส่งประกวด เป็นภาพถ่ายไม่จำกัดเทคนิค - ฟิล์มหรือดิจิตอล สามารถตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดไปจากเดิมมากนัก และไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ อาทิ ภาพบุคคล, สารคดี, สัตว์ป่า, หุ่น, fine art, street, lomo ฯลฯ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการประกวดที่มีความหมายไปในแนวทาง เดียวกัน
4.) ภาพที่ส่งเข้าประกวดเจ้าของภาพต้องเป็นผู้บันทึกภาพด้วยตัวเอง เท่านั้น (ถ่ายภาพด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นส่งแทน) คนละ 6 รูป จะส่งหมวดไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องครบทุกหมวด
5.) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัล และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
6.) ภาพที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ทางผู้จัดจะมีการติดต่อขอไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบตัดสินสุดท้าย
7.) ผู้ส่งภาพยินยอมที่จะให้เผยแพร่ในแกลอลี่ออนไลน์ (photobank) ของ สสค. และเปิดให้ประชาชนทั่วไป, องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร สามารถนำภาพไปใช้ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่ใช่วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ และลิขสิทธิ์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดยังคงเป็นของผู้ส่งภาพเข้าประเข้า ประกวด
8.) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคนหนึ่งมีสิทธิรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย เพียงรางวัลเดียว แต่สามารถรับรางวัลได้ทั้ง 2 ประเภท
9.) ภาพที่ผ่านการตัดสินทั้งจากการโหวตและกรรมการ จะได้ร่วมแสดงในนิทรรศการในหัวข้อ "สังคมแห่งการเรียนรู้" เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
10.) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดของคำประกาศการตัดสิน
11.) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดรับทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
12.) ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติของผู้ประกวด
- เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ , อายุ , อาชีพ , สัญชาติ , ศาสนา หรือ อุปกรณ์
- คณะกรรมการและทีมงานไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมประกวดได้

วิธีการ/กระบวนการประกวด
1. อัพโหลดภาพมาที่ www.facebook.com/learningsharing คนละไม่เกิน 6 ภาพ และเปิดให้คนทั่วไปโหวต
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพในรอบแรก
3. ประกาศผลภาพที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ทางทีมงานจะติดต่อขอไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบตัดสินสุดท้าย
4. ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการและผลจากการโหวต
5. จัดแสดงภาพที่ผ่านการตัดสินรอบสุดท้ายและชนะการโหวต ในนิทรรศการและร่วมเสวนา หัวข้อ "สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านภาพถ่าย" เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
ส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ไม่เกิน 24.00 น. (เวลาประเทศไทย) ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนไม่มาก อาจขยายระยะเวลาส่งภาพประกวดออกไป
20 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2553 เปิดให้คนทั่วไปโหวต ไม่เกิน 24.00 น. (เวลาประเทศไทย)
30 พฤศจิกายน 2553 กรรมการคัดเลือกภาพในรอบแรก
1-15 ธันวาคม 2553 ทีมงานติดต่อขอไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล
19 ธันวาคม 2553 ปิดโหวต
20 ธันวาคม 2553 ตัดสินภาพรอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21ธันวาคม 2553 ประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ
15-23 มกราคม 2554 จัดนิทรรศการ
15 มกราคม 2554 จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ "สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านภาพถ่าย" และเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจาก
1. แนวคิดและหัวข้อที่ส่งภาพเข้าประกวด
2. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ
3. ความสวยงามและองค์ประกอบของภาพ

ข้อควรระวัง และจะถูกคัดออกทันที
- ห้ามส่งภาพลามกอนาจาร นู้ด เปลือยกาย หรืออย่างอื่นในลักษณะเดียวกันนี้
- ห้ามหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การส่งที่มีบุคคลอื่นอยู่ในภาพต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นแล้ว
- ห้ามหมิ่นดูถูก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไม่ว่าชาติใด

ของรางวัล
ประเภทที่ 1: จากการตัดสินของคณะกรรมการ
รางวัลที่ 1 : 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 : 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 5,000 บาท
รางวัลชมเชย ของ 10 รางวัล มูลค่า 1,000 บาท
ประเภทที่ 2: จากการโหวตคะแนนของบุคคลทั่วไป
โหวต รางวัลที่ 1 : 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 : 4,000 บาท
รางวัลที่ 3: 2,000 บาท
รางวัลชมเชย : 10 รางวัล มูลค่า 500 บาท

สอบถามรายละเอียด photo@QLF.or.th
ติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/learningsharing
www.QLF.or.th และ www.shutterism.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2010-12-20 (All day)
หมดเขต: 
15 ต.ค. 2010 (All day) to 20 พ.ย. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.