^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ขอเชิญส่งประกวดภาพถ่าย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Human Dignity แสดงให้เห็นถึง คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพและปฏิบัติต่อกันเสมือนพี่น้อง

กรอบและหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

๑. หัวข้อการประกวด

“ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ “ “Human Dignity”

๒. ประเภทของภาพถ่าย

ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ และ ดิจิตอล

๓. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๔. เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

๔.๑ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพและปฏิบัติต่อกันเสมือนพี่น้อง โดยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล

๔.๒ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี หรือภาพ ขาวดำ ขนาดของภาพไม่ต่ำกว่า ๑๒ X ๑๘ นิ้ว พร้อมทั้งส่งฟิล์ม หรือไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี มาพร้อมภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด ในกรณีภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลฟิล์ม หรือแผ่น ซีดีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.๓ กรณีภาพถ่ายที่ใช้กล้องระบบ Digital หรือกล้องที่ใช้ฟิล์ม สามารถ Scan จากฟิล์ม ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในประเภทกล้อง Digital ได้ ซึ่ง File ต้องขยายภาพถ่ายได้ไม่น้อยกว่าขนาด ๑๒ X ๑๘ นิ้ว และจะต้องส่งมาในรูปแบบของ File JPEG เท่านั้น

๔.๔ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ได้และไม่ตกแต่งเกินความเป็นจริง

๔.๕ ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับการพิจารณารางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

๔.๖ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งจะต้องเขียนชื่อภาพ ชื่อสถานที่ในภาพ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอย่างชัดเจนในใบสมัครที่กำหนด และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง เท่านั้น หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ ในการรับรางวัล ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีถูกแอบอ้าง หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำภาพของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด

๔.๗ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และสถานที่ปรากฏในภาพถ่ายต้องเป็นสถานที่ภายในประเทศไทยเท่านั้น

๔.๘ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน สูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

๔.๙ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพยายาม รักษาให้ดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

๔.๑๐ ผู้ส่งภาพประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๕. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย

การตัดสินพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสม เข้าร่วมแสดง

การตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

๑) ประเภทเด็ก อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี

๒) ประเภทเยาวชน อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี

๓) ประเภทประชาชนทั่วไป

๖. รางวัล แบ่งเป็นประเภทละ ๓ รางวัล ประกอบด้วย

๖.๑ ประเภทเด็ก อายุไม่เกิน ๑๘ ปี

๖.๑.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และ บัตรกำนัล (Gift voucher) มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท จากบริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

๖.๑.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๑.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน จำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๒ ประเภทเยาวชน อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี

๖.๒.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และ บัตรกำนัล (Gift voucher) มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากบริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

๖.๒.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๒.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๓ ประเภทประชาชนทั่วไป

๖.๓.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และบัตรกำนัล (Gift voucher) มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

๖.๓.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๓.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๓.๔ รางวัลชมเชย จำนวน ๘ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๗. กำหนดการ

การส่งผลงานภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๗.๑ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ (โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

ส่งถึง กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น ๖ และชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๗.๒ ด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
ณ กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น ๖ และชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน)

การตัดสินผลงานภาพถ่ายวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การประกาศผลการตัดสิน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศผลทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ www.nhrc.or.th c]tแจ้งผลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบโดยตรง

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย

กำหนดให้มีการแสดงภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าประกวดในงาน วันสิทธิมนุษยชนสากล และให้มีการแสดงภาพในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่สำหรับเผยแพร่ทั่วประเทศ

๘. รับผลงานภาพถ่ายคืนสำหรับผู้ไม่ได้รับรางวัล ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น ๖ และชั้น ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.