^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นและบทความวิชาการ เนื่องในวันรพี ปีพุทธศักราช 2558

ประกวดเรื่องสั้นและบทความวิชาการ เนื่องในวันรพี ปีพุทธศักราช 2558

กองบรรณาธิการหนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและบทความวิชาการ เนื่องในวันรพี ปีพุทธศักราช 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

ประกวด
1. ประกวดเรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายความยาวไม่เกิน 5 หน้า ในหัวข้อ “ กฎหมายสองคม”
2. ประกวดบทความระดับปริญญาตรี บทความมีความยาว 10-15 หน้า โดยเลือกส่ง 1 ผลงานเท่านั้นจากหัวข้อดังต่อไปนี้

  • สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “สังคมไทยกับการมีกฎหมายการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน”
  • สาขากฎหมายอาญา “หมิ่นประมาทควรเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่”

3. ประกวดบทความระดับบุคคลทั่วไป บทความมีความยาว 10-15 หน้า โดยเลือกส่ง 1 ผลงานเท่านั้นจากหัวข้อดังต่อไปนี้

  • สาขากฎหมายมหาชนในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญในฝัน”
  • สาขากฎหมายระหว่างประเทศในหัวข้อ “Hate speech and Freedom of  Expression in the Context of International Human Rights Law”(บทความภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ
1. ประกวดเรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
2. ประกวดบทความระดับปริญญาตรี : กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัย
3. ประกวดบทความระดับบุคคลทั่วไป : ไม่จำกัดอายุหรือวุฒิการศึกษา

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือ แปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งเข้าประกวด หรือได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่มาก่อน
2. ในการส่งผลงาน

  • สำหรับบทความภาษาไทย: ใช้รูปแบบตัวอักษรAngsana New ขนาด 16 และหัวข้อ ขนาด 18
  • สำหรับบทความภาษาอังกฤษ :ใช้รูปแบบตัวอักษร Calibri ขนาด 12 และหัวข้อขนาด14
  • ระยะห่างบรรทัดระหว่าง 1.15
  • รูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบ OSCOLA (Oxford Standard for Citation of Legal Authorities) โดยการใช้เชิงอรรถ

3. ผู้เข้าประกวดสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องได้ แต่เนื้อหาต้องอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่กำหนดให้
4. ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามประกาศผลที่ www.law.tu.ac.thและwww.facebook.com/rapeebooktu
5. ส่งผลงานมาที่ rapeebooktu58@gmail.com ภายในวันที่ 18เมษายน 2558 เวลา 12.00 น.
6. ส่งบทความพร้อมแนบใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน โดยพิมพ์หัวเรื่องอีเมล์ ดังนี้ ชื่อ-สกุล ระดับและหัวข้อที่เข้าแข่งขัน (การส่งสำเนาบัตรนักศึกษา เฉพาะในกรณีที่ประกวดเรื่องสั้นหรือบทความระดับปริญญาตรี)

เกณฑ์การพิจารณาเรื่องสั้น
1. แนวความคิดสร้างสรรค์                 20    คะแนน
2. เค้าโครงและกลวิธีในการดำเนินเรื่อง             20    คะแนน
3. การใช้ภาษาเหมาะสมและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์    20    คะแนน
4. แก่นของเรื่องสอดคล้องกับหัวข้อประกวด        20    คะแนน
5. เนื้อเรื่องให้ข้อคิดและผลกระทบทางสังคม        20    คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงแหล่งที่มา    25    คะแนน
2. เนื้อหาน่าสนใจและช่วยเปิดมุมมองให้กว้างขวาง    25    คะแนน
3. การจัดวางเค้าโครงของบทความและการใช้ภาษา    25    คะแนน
4. เนื้อหาของบทความสอดคล้องกับหัวข้อประกวด    25    คะแนน
ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

รางวัล
1. เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,000บาท รองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาท
2. บทความระดับปริญญาตรี รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาทในแต่ละหัวข้อ
3. บทความระดับบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง 500 บาทในแต่ละหัวข้อ
ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวด และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละหัวข้อจะได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือรพี 2558

การส่งผลงาน

  • ส่งใบสมัคร ผลงาน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวนักศึกษา (สำเนาบัตรนักศึกษาใช้เฉพาะในกรณีที่ประกวดเรื่องสั้นหรือบทความระดับปริญญาตรี)  ทาง E-mail : rapeebooktu58@gmail.com ภายในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 12.00น.
  • ประกาศผลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ทาง www.law.tu.ac.th  และwww.facebook.com/rapeebooktu

ติดต่อสอบถาม
086-811-4514, 086-551-3861

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Virgilmr

ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
18 ก.พ. 2015 10:00 to 18 เม.ย. 2015 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.