^ Back to Top

ประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี สยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทาน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

เนื่องในโอกาสที่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทำโครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี มีเนื้อหาครอบคลุมพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักเรียนเหล่าทัพ และประชาชน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ชื่นชมพระบารมี ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีผ่านงานเขียนในรูปแบบร้อยกรองในแบบต่าง ๆ

ประเภทในการประกวด
๑) ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น แต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๖ บท
๒) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๘ บท
๓) ประเภทอุดมศึกษา แต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ จำนวน ๘ บท
๔) ประเภทประชาชน แต่งคำประพันธ์ โคลงสี่สุภาพ จำนวน ๖ บท

เงื่อนไขการประกวด
๑) บทประพันธ์ต้องถูกต้องตามฉันทลักษณ์มีร้อยกรองสัมผัสระหว่างบท
๒) ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑ สำนวน เท่านั้น
๓) ผู้เข้าประกวดสามารถพิมพ์ในกระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนทั้งตัวพิมพ์และตัวเขียน
๔) ผู้เข้าประกวดต้องเขียนชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ด้านล่างของคำประพันธ์ อนึ่งผู้เข้าประกวดประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันการศึกษาด้วย
๕) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่คัดลอกหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานของผู้อื่นมาส่งประกวดหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย
หากตรวจสอบพบว่า ผลงานใดมีลักษณะคัดลอกหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานของผู้อื่นมาส่งประกวดหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที
๖) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๗) ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองทัพบก
๘) ส่งผลงานในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล (pdf) ในแผ่นบันทึกข้อมูล
๙) วันปิดรับผลงาน วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ โดยส่งไปรษณีย์มาที่ “กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๑” และเขียนหน้าซองด้านล่างว่า “ประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ” ทั้งนี้จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
๑๐) รายละเอียดหลักเกณฑ์การตัดสินสามารถดูได้ที่ http://www.crma.ac.th

ติดต่อสอบถาม

  • กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • โทร.๐๘ - ๖๖๖๒ – ๖๙๖๖ , ๐๘ – ๙๖๖๓ – ๔๔๐๘
  • keanurat@gmail.com
หมดเขต: 
10 ก.พ. 2015 10:00 to 20 ก.พ. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.