^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "คนค(ร)บ"

สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกาษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "คนค(ร)บ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คุณสมบัติ
๑. เป็นนิสิต นักศึกษา และเยาวชน อายุไม่เกิน ๓๕ ปี โดยนิสิต นักศึกษาต้องมีคำรับรองจากสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่
๒. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน และมีที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลทีมอีก ๑ คน โดยห้ามมิให้ที่ปรึกษา หรือผู้ดูแลทีมมีรายชื่อเกินกว่า ๑ ทีม หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม )

ผลงาน
เนื้อหาของภาพยนตร์สั้น จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรณรงค์ให้สังคมไทยเกิดความเชื่อ ความศรัทธาในศักยภาพของคนพิการ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และเสริมสร้างกำลังใจแก่คนพิการและบุคคลทั่วไปที่ได้รับชมภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “คนค(ร)บ”

วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน
๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร/ที่ www.tvparliament.net/shortfilm โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. ให้ส่งชื่อเรื่อง, โครงเรื่องของภาพยนตร์, แรงบันดาลใจและ Reference (ถ้ามี) มาในรูปแบบของเอกสาร A4 พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนที่ร่วมทีมงาน ได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยสามารถส่งผลงานและใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

 • ส่งด้วยตนเองในเวลาราชการ (จันทร์–ศุกร์) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ได้ที่
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
  และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์(ระหว่างซอย ๔ กับ ซอย ๖) แขวง
  สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น” ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ของวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เท่านั้น ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

๓. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ทีมละ ๑ เรื่อง เท่านั้น
๔. ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ทาง Email และทางหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าทีมของแต่ละทีม และทางเวบไซต์

 • www.tvparliament.net
 • www.radioparliament.net

๕. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีมสุดท้าย จะต้องส่งตัวแทนของทีม ๒ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และอภิปรายกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นอย่างมืออาชีพ ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘ (ทีมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศได้)
๖. การส่งผลงานการประกวดรอบชิงชนะเลิศให้นำโครงเรื่องที่ผ่านเข้ารอบของแต่ละทีม ไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “คนค(ร)บ” โดยมีความยาวของภาพยนตร์ไม่เกิน ๑๕ นาที และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที (รวม Title และ End Credit ) พร้อมจัดทำ Subtitle ภาษาไทยประกอบ ส่งผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบของไฟล์ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4 ขนาด 1280x720 Pixel ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) ลงแผ่น DVD มาตรฐาน DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๓ แผ่น บรรจุลงกล่องพร้อมออกแบบปกและจัดทำ Teaser ของภาพยนตร์ที่ส่งประกวดความยาวไม่เกิน ๑ นาที แนบมาด้วยเพื่อแสดงให้รู้ว่ามีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร
๗. สามารถส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ชั้น ๒ อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่าง ซอย ๔ กับ ซอย ๖) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒ ภายใน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้นรอบชิงชนะเลิศ” และจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ ของวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดจากการขนส่งทางพัสดุไปรษณีย์
๘. ในการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมผู้ส่งภาพยนตร์เข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้นเองทั้งหมด โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการถ่ายทำหรือรูปแบบในการนำเสนอ

เงื่อนไขอื่นๆ
๑. ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศและมอบรางวัล ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒. ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะนำไปจัดฉายเผยแพร่สู่สาธารณะ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคลากรหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๔. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลภาพยนตร์ได้แก่เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์และอื่นๆ หากนำมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลและเรียกรางวัลคืนทันที
๗. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
๘. ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
๙. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการประกวด

กำหนดโครงการ

 • แถลงข่าวเปิดโครงการ การประกวดภาพยนตร์สั้น ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
 • เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีม สุดท้าย ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 • ส่งตัวแทน ๒ คน เข้าร่วมอบรม ในวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบของ DVD (ไฟล์ Data) ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • ประกาศผล/มอบรางวัล และจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จำนวน ๑๐,๐๐๐- บาท ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ ๐๒ ๒๔๔ ๒๓๐๒, ๐๒ ๒๔๔ ๒๒๙๖ ในเวลาราชการ ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
 • parliamentfilm@yahoo.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานีโทรทัศน์รัฐสภา

หมดเขต: 
27 ม.ค. 2015 10:00 to 27 ก.พ. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.