^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร่วมกับ ชมรมภาพยนตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง” ชิงรางสัลมูลค่ารวมกว่า 10,000  บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ที่มา
ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร่วมกับ ชมรมภาพยนตร์วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติดของเยาชนที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศและบ่อนทำลายสุขภาพและอนาคตของผู้เสพรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”
เนื่องในงานสันตพลนิทรรศ’ 57 ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี โดยเปิดโอกาสให้เยาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดผ่านทางสื่อภาพยนตร์สั้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการให้เยาวชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2

ข้อกำหนด/เงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมไม่เกิน 5 คน
2. ผลงานภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความตระหนักในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง” โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการนำเสนอ       
3. ความยาวของภาพยนตร์ 5-10 นาที (รวม Tile และ Credit) การจัดส่งผลงานให้จัดส่งในรูปแบบ File VDO ที่สามารถเปิดรับชมจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น
DVD ทั่วไปได้ จำนวน 2 แผ่น มาที่

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สันตพลนิทรรศ’57
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
299/1  ถนนอุดร-สกล  ตำบลหนองบัว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

4.ส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

วัน/เวลา และสถานที่ประกาศผล
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ในงานสันตพลนิทรรศ’ 57 และผ่านทางแฟนเพจโครงการ 25 พฤศจิกายน 2557

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • รางวัลชมเชย และผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการตัดสิน

 • รศ.ดร.เจริญ จันทวงศ์
 • ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี
 • ดร.ไพรัช วัฒนเรืองเรืองรอง
 • อาจารย์สารัช วิเศษหลง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 • อาจารย์ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

เกณฑ์การตัดสิน
1. แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหา
2. เทคนิคการนำเสนอ มุมมอง
3. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง 
(คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

สอบถามรายละเอียด

 • อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ : 0812341366
 • Email. : art_166@hotmail.co.th

ติดตามรายละเอียดได้ที่
https://www.facebook.com/STUMovieClub (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโดยการสอบถามมาที่ inbox)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธำรงชาติ วงศ์อารีย์
ผู้ดูแลโครงการ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ส.ค. 2014 10:00 to 20 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.