^ Back to Top

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร 

ประกวดคำขวัญวันครู 
 • โดยเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 18 - 20  
 • เป็นคำคล้องจองจำนวนไม่เกิน 16 พยางค์ ให้มีคำว่า “ครู” ปรากฏอยู่ด้วย
 • สื่อความหมายที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ตามวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด และนำสู่การปฏิบัติได้
 • สามารถส่งได้คนละ 1 คำขวัญ  รางวัลมี 13 รางวัล  
  • รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู แบ่งประเภทบทร้อยกรองที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
 • ประชาชน นักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมระดับ ปวส.
  • ให้ส่งบทร้อยกรอง“วสันตดิลกฉันท์ 14” จำนวน 6 บท ในหัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 
  • รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมระดับ ปวช.
  • ให้ส่งบทร้อยกรอง “กลอนสุภาพ”จำนวน 6 บท ในหัวข้อ “พระแม่แห่งแผ่นดิน ครูแห่งศิลป์ศาสตร์” 
  • รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 • นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6
  • ให้ส่งบทร้อยกรอง “กาพย์ยานี 11” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 
  • รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู 
 • สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเขียนร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูที่มิใช่เรียงความ หรือบทความ ระบุชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือบรรจง ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4  โดยต้องเป็นข้อเขียนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน สามารถส่งได้คนละ 1 เรื่อง  
 • รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การส่งผลงานเข้าประกวด
 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
 • ส่งที่กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันและเวลาราชการ
 • ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงกลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นสำคัญ
 • ประกาศผลรางวัลในเดือนธันวาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 0 2281 4843 และ 0 2282 3153  
 • เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
23 ส.ค. 2014 10:00 to 31 ต.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.