^ Back to Top

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
 2. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความดีงาม รู้คุณที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี และร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยให้ ร่มเย็น สงบสุขตลอดไป
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจด้านงานจิตรกรรมได้มีเวทีแสดงผลงานของตนสู่สาธารณชนกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝน พัฒนาฝีมือ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนำไปสู่ ความก้าวหน้าของวงการศิลปะต่อไป
 4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมวงกว้างได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านศิลปะของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดงประกวดตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้ใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 3 ชิ้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 80 เซนติเมตร และไม่เกิน 100 x 120 เซนติเมตร
 3. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)ชื่อผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ซึ่งสามารถอัดสำเนาแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซท์ www.nanmee.com ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่ บริษัท นานมี จำกัดเลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-648-8000 เว็บไซท์ www.nanmee.com
 4. ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเป็นงานที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษ ผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตนเอง บริษัทฯ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย และการชำรุด เสียหายจากการจัดส่งก่อนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

การพิจารณาตัดสินผลงาน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
 2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืนวิธีการนำ เสนอเทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
 3. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน

หมายเหตุ
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 1. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6
 4. อาจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรร มการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด
 8. อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

ระยะเวลา

 • ส่งผลงาน 1 มิถุนายน - 25 ตุลาคม 2557 10 พฤศจิกายน 2557
  • สถานที่ส่งผลงาน บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทร. 02-648-8000
 • การตัดสิน 18 พฤศจิกายน 2557 การประกาศผล 26 พฤศจิกายน 2557 ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
 • การมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ 18 ธันวาคม 2557 ระยะเวลาจัดนิทรรศการ 18 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558 ณ นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จำกัด

การรับผลงานคืน

 1. คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่จัดส่งคืนผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก และไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือน ภายหลังการประกาศรางวัลทาง www.nanmee.com (27 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2557)
 2. ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน 1 เดือน ภายหลังจากจบนิทรรศการ (17 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2558)
 3. สามารถรับคืนผลงานได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. – 16.00 น. ณ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (เพื่อสะดวกในการรับผลงานคืนโปรดโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อจัดเตรียมภาพและเอกสารการรับคืนภาพ)
 4. หากเจ้าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป อาทิเช่น นำงานบางส่วน หรือทั้งหมด มอบให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรการกุศล เป็นต้น
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2014 10:00 to 10 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.