^ Back to Top

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน ศิลปาชีพ ๙๐๔ "Future Park Young Designer Contest 2014"

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน ศิลปาชีพ ๙๐๔ "Future Park Young Designer Contest 2014"

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค : Future Park และ ศิลปาชีพ ๙๐๔ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน ศิลปาชีพ ๙๐๔ "Future Park Young Designer Contest 2014" Concept Asean Identity ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมร่วมฉายพระรูป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็น นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี

รายละเอียดการประกวด 
1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานออกแบบชุด โดยใช้ผ้าทอลายผ้าขาวม้าจากร้าน ศิลปาชีพ 904 ผสมผสานกับผ้าไม่จำกัดชนิด โดยมีผ้าขาวม้าไทยเป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่า 50% ของชุด ลงบนกระดาษขาวขนาด A. และเขียนคำอธิบายรายละเอียดของผลงาน จำนวน 3 แบบ ได้แก่

 • ชุดลำลองสำหรับคุณพ่อ 1 แบบ
 • ชุดลำลองสำหรับคถณแม่ 1 แบบ
 • ชุดลำลองสำหรับคุณล๔ก 2 แบบ เด็กชาย และเด็กหญิง

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานผู้อื่น 
3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน จำนวน 12 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
4. ผู้ประกวดจะได้รับผ้าทอลายผ้าขาวม้าไทย จากร้านศิลปาชีพ 904 และเงินสนับสนุน 10,000 บาท จากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นผลงานจริงตามรูปแบบที่นำเสนอ
5. ชุดที่ตัดเย็บจริงต้องเป็นไปตามรูปแบบที่นำเสนอ ตรงตาม Concept
6. ชุดที่ตัดเย็บจริงทุกชุด จะนำไปจัด Fashion Show ในพิธีเปิดงาน ศิลป์แผ่นดินถิ่นแม่หลวง 2557 โดยจะใช้ ชุดที่ชนะเลิศการประกวดเป็ชุด Finale 
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถจัดแสดงปลงาน และทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
8. บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด  จะส่งมอบชุดที่ตัดเย็บจริงทั้งหทด ให้กับทางร้าน ศิลปาชีพ 904 
9. การสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่าผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์งานผู้ อื่น รวมถึงสิทธิ์ในงานเรียกคืนรางวัลใดๆก็ตาม ที่ได้มอบให้แก่ผู้ประกวดแล้วในทันที การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

หลักฐานการสมัครประกวด
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

สถานที่รับสมัครและส่งผลงาน
1. Contact Center ชั้น G หรือฝ่ายกิจกรรมการตลาด ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนปิดรับวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ระบุ     สมัครประกวด Future Park Young Designer 2014 
            ฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด
            94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
             อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

กำหนดการ
วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2557     - ส่งแบบ ขนาด A3
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557       - คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
                                            - ประกาศผลเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ผลงาน
                                            - รับงบประมาณตัดเย็บชุด 10,000 บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557       - ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตัดเย็บชุดจริง
วันที่ 4 สิงหาคม 2557        -  ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับทางศูนย์การค้า
วันที่ 6 สิงหาคม 2557        - คณะกรรมการตัดสินชุดชนะเลิส
วันที่ 8 สิงหาคม 2557        - นำชุดไปจัดแสดงแฟชั่นโชว์หน้าพระพักต์ฯ โดยผู้แสดงแบบอาชีพ 
                                              พิธีเปิดงานศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง
                                              ณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ
  ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมร่วมฉายพระรูป
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมร่วมฉายพระรูป
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมร่วมฉายพระรูป
 • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  ​ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมร่วมฉายพระรูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

 • คุณณํฐวีร์  กลิ่นศรีสุข ฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
  โทรศัพท์ 02-958-0011 ต่อ 1812 หรือ www.futurepark.co.th
 • พิชยจักร (ศิลปาชีพ904) 089-136-7889
 • ปุญชรัศมิ์ (ศุนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค) 083-013-8595
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
26 มี.ค. 2014 10:00 to 30 มิ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.