^ Back to Top

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2557

ThaiStar Packaging Award 2014

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม(TIPMSE) ขอเชิญ9นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจําปี การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจําปี 2557 (ThaiStar Packaging Award 2014) หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ไทย บรรจุภัณฑ์ไทย บรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล สู่สากล สู่สากล" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 3–14 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

กําหนดจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
1.2 เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง 
1.3 เพื่อเป็นตัวแทนด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศที่จะเข้าประกวดในระดับเอเชีย (AsiaStar 2014) และระดับโลก (WorldStar) 
1.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ 

2. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด
2.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.1.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป 
2.1.2 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป 

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจําหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป 
2.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป 

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 
3.1 บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) 
3.1.2 หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience) 
3.1.3 ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal) 
3.1.4 ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนําไปผลิตในเชิงการค้า  (Appropriateness / Efficiency and Commercial) 
3.1.5 การคํานึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)
3.1.6 ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression) 

3.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ์การตัดสิน และจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

4. หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด
4.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 2 ประเภท (ตามข้อ 2.1) ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบ ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคําบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
4.2 ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจําลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนําไปผลิตจริงได้ 
4.3 ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าทั่วไป จะต้องมีวางจําหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสําคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคําบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน 
4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป 
4.5 ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดัััส่ง่่่บรรจุภัณฑ์เพิ่ม บรรจุภัณฑ์เพิ่ม บรรจุภัณฑ์เพิ่มอีกีีี 1 ชุด 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะนําไปเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น 
4.6 บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น 

5. รางวัลการประกวด รางวัลการประกวด รางวัลการประกวด 
5.1 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล 250,000 บาท 

5.1.1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป จํานวน 8 รางวัล 

 •  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 •  รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 •  รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 •  รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.1.2. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป สําหรับสินค้าทั่วไป สําหรับสินค้าทั่วไป จํานวน 8 รางวัล 

 •  รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 •  รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 •  รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.2. ประเภทบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ประเภทบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าที่มีจําหน่ายในท้องตลาด 

5.2.1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย จํานวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
5.2.2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 5.2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จํานวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

6. การชี้แจงรายละเอียดการประกวด การชี้แจงรายละเอียดการประกวด
กําหนดจัดให้มีการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจําปี 2557 ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

7. การส่งผลงานเข้าประกวด การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษารายละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ http://pdpd.dip.go.th หรือ www.dip.go.th 
 • ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนําส่งทาง e-mail ที่ pdpd@dip.go.th หรือ seewalee@dip.go.th 
 • ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่  
  ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  
  สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ชั้น 6 อาคารสํานักพัฒนา อุตสาหกรรมสนับสนุน  
  ซอยตรีมิตร กล้วยน้ําไท ถนนพระรามที่ 4  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  ระหว่างวันที่ 3–14 มีนาคม 2557 ในวัน และเวลาราชการ 

8. การตัดสินการประกวด การตัดสินการประกวด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยจะพิจารณาตัดสินในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ณ อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ําไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

9. การประกาศผลการตัดสิน การประกาศผลการตัดสิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศและแจ้งผลการตัดสินและกําหนดพิธีมอบรางวัลให้ทราบหลังวันตัดสิน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชั้น 6 
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ําไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2367 8181, 0 2367 8182, 0 2367 8190, 0 2367 8154 โทรสาร 0 2367 8184
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
250,000 Baht
หมดเขต: 
04 มี.ค. 2014 10:00 to 14 มี.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.