^ Back to Top

การประกวดภาพถ่าย “อันเนื่องจากย่างพระบาทที่ยาตรา”

ประกวดภาพถ่าย “อันเนื่องจากย่างพระบาทที่ยาตรา”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สมาคมศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายอันเนื่องจากย่างพระบาทที่ยาตรา” ชิงเงินรางวัลพร้อมพร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงงานอันเป็นคุณประโยชน์ แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยภูเขา ที่ดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารบนภูเขาสูงในภาคเหนือ  ให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้แสดงฝีมือการถ่ายภาพ และถ่ายทอด ความงดงามของ ทรัพยากรป่าไม้ สายน้ำลำธาร ตลอดจนแหล่งน้ำ และป่าปลูกไม้โตเร็ว ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแนวโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ในภาคเหนือ 
 3. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในภาคเหนือ   ที่ผู้คนอาจลืมเลือน ไปแล้วว่า หลายต่อหลายแห่ง ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่ว่าจะเป็น ห้วยน้ำดัง  ปางอุ๋ง   บ้านขุนช่างเคี่ยน ฯลฯ  

หัวข้อการประกวด: “ย่างพระบาทที่ยาตรา”  

 1. ภาพถ่ายความสวยงามของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดภาคเหนือ ด้วยกล้อง Compact และ Smartphone 
 2. ภาพถ่ายความสวยงามของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดภาคเหนือ ด้วยกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอลแบบ Single lens reflex

ผู้จัดการประกวด

 • สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาการเปิดรับภาพ
7 – 30 ธันวาคม 2556

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด
10 มกราคม 2557

ประเภทของการประกวด

 1. นักศึกษาและประชาชน
 2. นักเรียน

ประเภทและรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 
1. ประเภท A : นักศึกษาและประชาชน
1.1 ภาพถ่ายด้วยกล้อง Compact & Smartphone (A1)

 • รางวัลชนะเลิศ :  30,000.- บาท   พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  20,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  10,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล :  รางวัลละ 5,000.- บาท รวม  10,000.- บาท 

1.2 ภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอลแบบ Single lens reflex (A2)

 • รางวัลชนะเลิศ :  30,000.- บาท   พร้อมโล่เกียรติยศศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  20,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  10,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล :  รางวัลละ 5,000.- บาท รวม  10,000.- บาท 

2 . ประเภท B : นักเรียน
2.1 ภาพถ่ายด้วยกล้อง Compact & Smartphone (B1)

 • รางวัลชนะเลิศ :  30,000.- บาท   พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  20,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  10,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล :  รางวัลละ 5,000.- บาท รวม  10,000.- บาท 

2.2 ภาพถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอลแบบ Single lens reflex (B2)

 • รางวัลชนะเลิศ :  30,000.- บาท   พร้อมโล่เกียรติยศศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 :  20,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 :  10,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล :  รางวัลละ 5,000.- บาท รวม  10,000.- บาท 

ภาพถ่ายชนะประกวด และภาพที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับให้เป็นส่วนหนึ่งของในงาน นิทรรศการ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” และหนังสือ “ย่างพระบาทที่ยาตรา  ซึ่งจะจัดพิมพ์ขึ้นในภายหลัง

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย  “ย่างพระบาทที่ยาตรา” เป็นการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม คณะกรรมการจึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Compact & Smartphone และ กล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอลแบบ Single lens reflex ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 220 ppi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ 
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย  “ย่างพระบาทที่ยาตรา” และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของ ผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพประกวด
ส่งภาพผ่านระบบเว็บไซด์ของสมาคมพท่านั้น

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัครที่ www.rpst.or.th (ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป) โดยผู้สมัครสามารถสร้างหน้า page เป็นของตัวเอง โดยทุกท่านจะได้รับ Username และ Password พร้อมรายละเอียดวิธีการ Upload ภาพ ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ส่งภาพเข้าประกวด
(ท่านที่เป็นสมาชิกในระบบสามารถใช้ User Name ที่มีอยู่ส่งภาพได้เลย ไม่ต้องสมัครใหม่)
 
วิธีการสมัคร
กรุณากรอกชื่อนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างนี้
ชื่อ : ขจร - Kajorn
นามสกุล : พีรกิจ - Bhirakit
เนื่องจากเราต้องการได้ชื่อภาษาอังกฤษเพื่อนำไปจัดพิมพ์สูจิบัตร ในกรณีที่ภาพของท่านได้รับรางวัล

ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด กรุณาเลือก ปีเกิดของท่านก่อนที่จะเลือก เดือน และวันที่นะครับ เพราะระบบเราตั้งเวลาไว้ในวันที่ปัจจุบัน ดังนัน ท่านอาจจะมองไม่เห็นเดือนธันวาคมที่ยังมาไม่ถึง ดังนั้นตัองเลือกปีเกิดก่อน

หากภายใน 48 ชั่วโมง ท่านยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาส่ง email แจ้งปัญหามาที่ rpst.info@gmail.com
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2013 10:00 to 30 ธ.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.