^ Back to Top

ประกวดภาพวาด คลิปวีดีโอ และการ์ตูนแอนนิเมชั่น หัวข้อ“วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ประกวดภาพวาด คลิปวีดีโอ และการ์ตูนแอนนิเมชั่น หัวข้อ“วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นิสิต ประกวดภาพวาด ประกวดคลิปวีดีโอ และประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ชิงทุนการศึกษารวม 1 แสน 9 หมื่นบาท โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ การประกวดภาพวาด ประกวดคลิปวิดีโอ และประกวดแอนิเมชั่น เพื่อเปิดโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้วัยรุ่นไทยได้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงด้านทางเพศ

ประเภทที่ 1 การประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 โดยไม่จำกัดเทคนิคการวาด ใช้สีได้ทุกประเภทยกเว้นสีน้ำมัน ส่งผลงานการประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท

ประเภทที่ 2 การประกวดคลิปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท

ประเภทที่ 3 การประกวดการ์ตูนแอนนิเมชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 แสนบาท

กติกาการประกวดคลิปและการ์ตูนแอนนิเมชั่นเป็นประเภททีมทีมละไม่เกิน 3 คน คลิปและการ์ตูนแอนนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อเรื่อง ชื่อทีมผู้เข้าประกวด ระบุรายชื่อสมาชิกพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก และมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษารับรองผลงาน ซึ่งสามารถผลงานเข้าประกวดได้ทีมละไม่เกิน 2 เรื่อง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย http://rh.anamai.moph.go.th

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 21 มิถุนายน 2556

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
190,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 พ.ค. 2013 08:00 to 21 มิ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.