^ Back to Top

ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “WE ARE THE ASEAN” ประจำปีการศึกษา 2555

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวน นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เข้าร่วม ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งได้แก่ งานเขียนและสื่อวิดิทัศน์ ภายใต้ Concept “WE ARE THE ASEAN” อันเนื่องมาจากผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักการและเหตุผล
จากการจัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นนิสิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถทางวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ กอปรกับบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเชิงประเด็นด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่ายภาคกลางตอนบนที่มีหน้าที่กำหนดทิศทางและกรอบการส่งเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามแผนและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่าย ภาคกลางตอนบน รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนทราบตามความเหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและบรรลุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งได้แก่ งานเขียนและสื่อวิดิทัศน์ ภายใต้ Concept “WE ARE THE ASEAN” อันเนื่องมาจากผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งได้แก่ งานเขียนและสื่อวิดิทัศน์ ภายใต้ Concept “WE ARE THE ASEAN” อันเนื่องมาจากผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งได้แก่ งานเขียนและสื่อวิดิทัศน์ ภายใต้ Concept “WE ARE THE ASEAN” อันเนื่องมาจากผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าใจ รับรู้ถึงความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีศักยภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมิติของนักศึกษาไปสู่นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลาและสถานที่
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 12.00–16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

โครงการประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม

 • ประกวดงานเขียน
 • ประกวดสื่อวิดิทัศน์
 • เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมที่ 1 และ 2

กิจกรรมที่ 1: ประกวดงานเขียน
ลักษณะผลงาน
เป็นงานเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ เช่น บทความ เรียงความ บทละคร เรื่องสั้น บทกลอน เป็นต้น โดยใช้ภาษาเขียนที่สุภาพ ข้อความต้องไม่สื่อไปในทางลามก อนาจาร ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน
นำเสนอเรื่องราวที่สื่อความหมายชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย ถูกต้อง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดภายใต้ Concept “We Are The ASEAN” ในหัวข้อดังนี้

 • การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
 • ผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
 • การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ 2: ประกวดสื่อวิดิทัศน์
ลักษณะผลงาน
เป็นวิดิทัศน์ที่มีความยาวประมาณ 3-5 นาที โดยนำเสนอเรื่องราวที่สื่อความหมายชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย เป็นที่จดจำ และสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดภายใต้ Concept “We Are The ASEAN” ในหัวข้อดังนี้

 • การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
 • ผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
 • การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
125,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 ก.พ. 2013 10:00 to 28 ก.พ. 2013 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.