^ Back to Top

ประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ครั้งที่ 1

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ครั้งที่ 1 (2555-2556) ขึ้นเพื่อเป็นการจุดประกายความตื่นตัว และความสนใจแก่สังคมไทย และส่งเสริมช่างศิลป์ไทยให้เกิดการพัฒนาฝีมือทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ได้มีโอกาสในการนําเสนอผลงานในแนวสร้างสรรค์เพื่อค้นหาชิ้นงานที่โดดเด่นของช่างศิลป์พื้นบ้าน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่งานแสดงตราไปรษณียากรโลก (THAILAND 2013) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-14 ตุลาคม 2556 และสอดคล้องกับตราไปรษณียากรชุดแรกของงานแสดงตราไปรษณียากรโลกที่นำเสนองานศิลปหัตถกรรมไทยพื้นบ้านของแต่ละภาค กำหนดออกเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2555

ประเภทผลงาน
การประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย 3 แขนงหลัก ที่ได้รับการสืบทอดพัฒนาอย่างแพร่หลายภายในวิถีชีวิตท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค ประกอบด้วย งานจักสาน งานปั้นดินเผา และงานถักทอ ซึ่งแต่ละแขนงอาจจำแนกเป็นสองลักษณะ คือ แนวประเพณี ที่ยังยึดมั่นในรูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์ ตลอดจนการนำไปใช้สอยตามแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา และแนวประยุกต์ ที่ริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อันต่างไปจากเดิม รวมทั้งการประยุกต์เทคนิควิธีการ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยที่เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน ดังนั้น จึงกำหนดประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่

 1. งานจักสาน แนวประเพณี
 2. งานจักสาน แนวประยุกต์
 3. งานปั้นดินเผา แนวประเพณี
 4. งานปั้นดินเผา แนวประยุกต์
 5. งานถักทอ แนวประเพณี
 6. งานถักทอ แนวประยุกต์

เงื่อนไขการเข้าประกวด

 1. ขนาดของผลงาน ต้องไม่ตํ่ากว่า ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. และไม่เกินกว่า ขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 150 ซม. ส่งได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น ต่อประเภท
 2. ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมและสามารถนำไปเป็นประโยชน์ใช้สอยได้จริง หรือประยุกต์ใช้ในลักษณะอื่น
 3. ผลงานต้องสร้างขึ้นด้วยฝีมือตนเอง หรือกลุ่มของตนเอง มีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นหรือแบบประยุกต์ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องใช้ชื่อ ที่อยู่ของเจ้าของผลงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 4. ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 5. ผลงานใดที่มีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 – 4 ถือว่าหมดสิทธิ์โดยปริยายที่จะเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสิน โดยจะมีการแจ้งให้เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดมารับคืนผลงานดังกล่าวต่อไป
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) โดยผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องลงนามยินยอมในหนังสือสัญญามอบลิขสิทธิ์ผลงานชิ้นดังกล่าวให้ตกเป็นขอ ปณท แต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง ปณท สามารถนำมาใช้ในกิจกรรม และธุรกิจใดๆ ของ ปณท ได้ทุกประการ
 8. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ (76 จังหวัด ยกเว้น กทม.) และอาคารสำนักงานใหญ่
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2831 3722, 0 2831 3876 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย www.thailandpost.co.th และ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
 9. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนําไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมตลอดการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก THAILAND 2013 ระหว่างวันที่ 2 – 14 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ และจะนำไปเป็นต้นแบบในการจัดสร้างตราไปรษณียากรต่อไป
 10. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถขอรับคืนได้ที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ผลงานนั้นๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของ ปณท ต่อไป
 11. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกาได้ตามความเหมาะสม เมื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ลงนามในใบสมัครเเล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขที่ ปณท กำหนดขึ้นทุกประการ

รางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด
รางวัลแต่ละประเภทประกอบด้วยเงินสด และโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาทพร้อมโล่ (ประเภทละ 1 รางวัล)
 • รางวัลที่ 2 เงินสด 30,000 บาทพร้อมโล่ (ประเภทละ 1 รางวัล)
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่ (ประเภทละ 1 รางวัล)

รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล เป็นเงินสด 600,000 บาท

คณะกรรมการตัดสิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ศิลปหัตถกรรมแต่ละแขนง แขนงละ 5 ท่าน โดยจะมีหน้าที่พิจารณาตัดสินผลงานชนะเลิศในแขนงนั้น ๆ ทั้งประเภทแนวประเพณี และแนวประยุกต์
ศิลปหัตถกรรมจักสาน

 • ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ และผู้ชำนาญการด้านหัตถกรรมจักสาน
 • นายวัฒนะ วัฒนาพันธุ์

ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
 • นายประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
 • นายจำลอง สุวรรณชาติ นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
 • นายสมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิก
 • นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินเซรามิก

ศิลปหัตถกรรมงานถักทอ

 • นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และผ้าไทย
 • นางอรไท ผลดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายวิถี พานิชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 • นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย
 • นายวีระธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทรศัพท์ 028313722 หรือ
ติดต่อผู้ประสานงาน นายสวาสดิ์ พูลสวัสดิ์ มือถือ 0816122110
อีเมล์: folkthaiart2012@gmail.com
เฟซบุ๊ก: http://www.facebook.com/stampinlove2011

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ต.ค. 2012 08:00 to 29 มี.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.