^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อ "วิถีไทยในอนาคต"

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อ "วิถีไทยในอนาคต"

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุ 6 - 21 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อ "วิถีไทยในอนาคต" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ เกียรติบัตร และสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ระดับอายุ 6-9 ปี
 • ระดับอายุ 10-13 ปี
 • ระดับอายุ 14-17 ปี
 • ระดับอายุ 18-21 ปี

ประเภทผลงานศิลปกรรม
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนด ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และแสดงที่ใดมาก่อน ซึ่งรูปแบบและแนวคิดต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 • จิตรกรรม - Painting
  เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
 • ประติมากรรม - Sculpture
  เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
 • ภาพพิมพ์ - Printmaking
  เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
 • สื่อผสม - Mixed media
  เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
 • วาดเส้น - Drawing
  เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ

ขนาดผลงานศิลปกรรม

 • ระดับอายุ 6 – 9 ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 60 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
 • ระดับอายุ 10 – 13 ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
 • ระดับอายุ 14 – 17 ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
 • ระดับอายุ 18 – 21 ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 2 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น 3 มิติ
   (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน 120 เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง โดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ http://artcontest.bpi.ac.th/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 2 MB (กรณีผลงาน 3 มิติ ให้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย 3 ด้าน มากับผลงานด้วย) ตามวันเวลาที่กำหนด
 • ผู้ส่งผลงานต้องพิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน
 • ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
 • จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นส่งแทนการมอบฉันทะให้ให้ผู้อื่นมาส่งแทน กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
 • -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง
 • -ใบมอบฉันทะ
 • การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ระดับอายุ 6-9 ปี และระดับอายุ 10-13 ปี ต้องไม่เกินวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ระดับอายุ 14-17 ปี ระดับอายุ 18-21 ปี ต้องไม่เกินวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพ์แล้วติดด้านหลังผลงานทุกชิ้น
 • การนำส่งผลงาน ต้องมีการบรรจุด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับลงทะเบียนและส่งผลงาน
  • ระดับอายุ 6 – 9 ปี
   • เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567
   • ส่งผลงานจริงในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567 (เวลา 9.00 - 16.00 น.)
  • ระดับอายุ 10 – 13 ปี
   • เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   • ส่งผลงานจริงในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2567 (เวลา 9.00 - 16.00 น.)
  • ระดับอายุ 14 – 17 ปี
   • เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2567
   • ส่งผลงานจริงในวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2567 (เวลา 9.00 - 16.00 น.)
  • ระดับอายุ 18 – 21 ปี
   • เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2567
   • ส่งผลงานจริงในวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2567 (เวลา 9.00 - 16.00 น.)
 • ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 มิถุนายน 2567

รางวัลการประกวด
รางวัลตามระดับอายุ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี้

 • ระดับอายุ 6 – 9 ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 มี 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 6,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 มี 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
 • ระดับอายุ 10 – 13 ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 มี 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 มี 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 6,000 บาท
 • ระดับอายุ 14 – 17 ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 มี 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 มี 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 8,000 บาท
 • ระดับอายุ 18 – 21 ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 มี 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 12,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 มี 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

หมายเหตุ ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลถือเป็นสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-221-8257

File attachments: 
หมดเขต: 
30 เม.ย. 2024 08:30 to 10 พ.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.