^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ ในหัวข้อ “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่” ครั้งที่ ๒

เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ ในหัวข้อ “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่” ครั้งที่ ๒ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเผยแพร่มุมมองต่างๆ ที่หลากหลายของเมืองกระบี่ในรูปแบบแปลกใหม่ผ่านผลงานภาพถ่ายให้ ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาในด้านการถ่ายภาพ รวมถึงหันมาหวงแหนและมองเห็นถึงความสวยงามของเมืองกระบี่ในเรื่องของธรรมชาติ การดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองกระบี่

ประเภทการประกวด

 • กล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact
 • กล้อง Smartphone หรือ Tablet

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา นักถ่ายภาพมืออาชีพ นักถ่ายภาพสมัครเล่น และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการถ่ายภาพ ไม่จํากัดอายุและเพศ
 • บุคคลผู้อาศัยทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด, ชื่อภาพถ่าย, ประเภทการประกวด, สถานที่ถ่ายภาพ, บรรยายภาพถ่ายไม่เกิน ๓ บรรทัด และเทคนิคการถ่ายภาพ พร้อมลง ลายมือชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายเฉพาะพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ ตําบลปากน้ำ และตําบลกระบี่ใหญ่ ซึ่งสื่อถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกระบี่ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายเอง นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันสิ้นสุดการส่งประกวดเท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพส่งประกวดด้วยตนเอง ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนําภาพบุคคลอื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายของบุคคลอื่น เทศบาลเมืองกระบี่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวด ๑ ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทั้งสองประเภท รวมไม่เกิน ๓ ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนไปจากเดิม ยกเว้นการเพิ่มความชัดเจน ปรับสีและแสงของภาพให้สมบูรณ์อย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และต้องไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อจําหน่ายหรือโฆษณา หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นไป ตามที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทําการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทันทีโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล ขนาดภาพถ่าย ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพถ่ายลงบนกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด โดยมีที่ว่างจากขอบภาพถ่ายด้านละ ๒ นิ้ว ด้านหลังกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดให้ติดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งมอบภาพถ่ายพร้อมไฟล์ภาพดิจิตอลนามสกุล JPEG หรือ TIFF โดยมีความละเอียดสูงสุดบันทึกลงแผ่น CD แนบมาด้วย
 • ภาพถ่ายและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ชื่อหรือตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดทุกกรณี

ข้อสงวนสิทธิ์การประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดหากไม่ถูกต้องหรือถูกท้วงติงถึงการผิดตามหลักเกณฑ์ การประกวดที่กําหนดข้อหนึ่งข้อใด แม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดหลักเกณฑ์การประกวดจริง คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินได้ รวมทั้งขอคืนรางวัลที่ได้รับ
 • เทศบาลเมืองกระบี่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของเทศบาลเมืองกระบี่ รวมถึงมีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ
 • ภาพถ่ายและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองกระบี่ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเจ้าของผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้เทศบาลเมืองกระบี่สามารถนําผลงานทุกภาพออกมาเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ
 • คณะกรรมการตัดสินและให้คะแนนวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗
 • ประกาศผลการ ประกวดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านทาง Facebook : ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม อันดามันจังหวัดกระบี่ (Andaman cultural Learning Centre)
 • มอบรางวัลพร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย “Muang-Bi Life View : ชีวิต ของเมืองกระบี่ # ๒” วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ (ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้รับรางวัลทราบล่วงหน้า)
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่ # ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์อันดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม อันดามันจังหวัดกระบี่

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ ๒ ช่องทาง โดยเลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํำ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง
  ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ ถนนมหาราช
  ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
  และจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประเภทกล้อง Smartphone หรือ Tablet
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 • โทร : ๐๗๕-๖๒๑๓๕๙ ต่อ ๐
 • Facebook : ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม อันดามัน จังหวัดกระบี่ (Andaman cultural Learning Centre)
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.พ. 2024 08:30 to 11 มี.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.