^ Back to Top

แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024"

แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ และสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก
 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Professional World Championship 2024” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator, InDesign
 • เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Professional” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition” แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • Training & Certificate
  โครงการจัดติวพิเศษให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ กำหนด และรับการประเมินมาตรฐาน Adobe Certified Professional จำนวน 2 โปรแกรม (Photoshop, Illustrator) ภายหลังการอบรม
 • Design
  การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์ และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าอบรมต้องชำระค่าสมัครให้ครบถ้วน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันตามความเหมาะสม

โปรแกรมการแข่งขัน
สามารถเลือกใช้โปรแกรมตามที่ผู้แข่งขันถนัด หรือใช้โปรแกรมที่กำหนดรวมกันได้

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign

กำหนดระยะเวลา

 • วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 สมัคร
 • 9-10 มีนาคม 2567 อบรม 9.00 - 16.00 ออนไลน์
 • 16 มีนาคม 2567 ลงทะเบียน 8.30 - 9.00 หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • พิธีเปิดการแข่งขัน
  • แข่งขันออกแบบชิ้นงาน
 • 17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • พิธีปิด และประกาศรางวัล
  • รับประทานอาหารกลางวัน

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ 1,675 บาท
(โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน จากราคาปกติ 2,675 บาท เฉพาะ 500 คนแรก)
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สิ่งที่จะได้รับ

 • 2 Days Training
  สิทธิรับการอบรม 2 วันกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์ และรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีโลก
 • Adobe Certification 2 Exams
  สิทธิสอบ Adobe Certificate 2 ครั้ง ต่อคน (มูลค่า 3,600 บาท ฟรี)
 • Certificate of Attendance
  ใบประกาศเข้าร่วมโครงการ รูปแบบ Digital
 • Souvenir
  ของที่ระลึกจากทางโครงการ
 • Prize
  ทุนการศึกษา เหรียญ โล่ รางวัล
 • Thailand Representative
  สิทธิการเข้าแข่งขันเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท)

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน
ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากการออกแบบชิ้นงานที่ใช้เครื่องมือถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไข เป็นหลัก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันบนเวที Adobe Certified Professional World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2567 ต่อไป

รางวัลการแข่งขัน

 • 1st Place Winner
  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • 2nd Place Winner
  • เงินรางวัล 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • 3rd Place Winner
  • เงินรางวัล 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • Top 4-10
  • ใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-610-3093
 • Facebook: aritthailand
 • Line: https://lin.ee/hNw1ugu
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ม.ค. 2024 08:30 to 29 ก.พ. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.