^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒" หัวข้อ "สีสัน Thailand-CEF" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๔,๐๐๐ บาท และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติประจำประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างภาพรุ่นใหม่พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพในระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้ส่งภาพประกวด

 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษา และเข้าร่วมงานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Thailand-CEF) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นที่เข้าร่วมเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : Thailand-CEF) ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กติกาการประกวด

 • เปิดรับภาพถ่ายในหัวข้อ "สีสัน Thailand-CEF" เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ จัดวางองค์ประกอบอย่างเหมาะสม สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อในเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ ๒ (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : Thailand-CEF)
 • เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในวันที่ ๕ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครผ่านระบบการสมัครออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง
 • ไฟล์ภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพสีแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยมีความละเอียดที่ ๑๖ ล้านพิกเซลขึ้นไป (ให้รักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและหลังการปรับแต่งแล้วให้มีความละเอียดสูงไว้ในการแสดงกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการท าซ้ า ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือน างานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามตนเองโดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบภ ายหลังผู้จัดประกวดสามารถเรียกเงินรางวัลคืนได้และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมิสทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบทางราชการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดต่อสถาบัน ระบบการปกครอง ความมั่นคงของป ระเทศ จารีตประเพณี หลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติอันดีงามของสังคม
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) ยกเว้น ภาพถ่ายจากกล้องบรรจุฟิล์ม และอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถปรับสีและตกแต่งและแก้ไขด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องเป็นภาพถ่ายปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อหรือปรับแต่งเพื่อบิดเบื่อนเหตุการณ์ให้ผิดไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัย สามารถขอเรียกดูไฟล์ต้นฉบับหาก ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบได้จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด ดังนั้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งในความละเอียดสูงไว้ เพื่อแสดงในกรณีที่มีการตรวจสอบ
 • ภาพถ่ายที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องไม่ปรากฏลายน้ าเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งไฟล์ภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ ๓ ไฟล์ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัลเท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพถ่ายภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยจะถือเอา เวลา ๒๓.๕๙ นาฬิกา เป็นที่สิ้นสุด หากผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินก าหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพถ่ายมาที่ อีเมล Library@srru.ac.th
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้จัดประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีสิทธิ์นำไฟล์ภาพถ่ายทั้งหมดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ นำมาทำ Photo Book หรือปฏิทิน หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นใดของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลา ๔ ปี นับจากวันประกาศผล และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะใช้ภาพถ่ายใด จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพถ่ายเป็นรายกรณี
 • หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท าผิดเพราอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและท าความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดอย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อเป็นรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

ประกาศผลการประกวดและเข้ารับรางวัล

 • ประกาศผลการตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทางเพจเฟซบุ๊ก Thailand-CEF : Thailand Cultural Exchange Festival
 • ผู้ได้รับรางวัลทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยนำป้าย "ผู้เข้าประกวดภาพถ่าย" มารายงานตัว เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย

 • ผู้สนใจสามารถสมัคร โดยลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ และกรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ให้มาลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อรับป้าย "ผู้เข้าประกวดภาพถ่าย" ณ จุดรายงานตัวหน้างานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : Thailand-CEF) ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 • ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่จุดลงทะเบียน ณ จุดรายงานตัวหน้างานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ดังนี้
  • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๕๐ บาท
  • ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ บาท

ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพถ่ายภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยจะถือเอาเวลา ๒๓.๕๙ นาฬิกา เป็นที่สิ้นสุด โดยส่งไฟล์ภาพถ่ายมาที่ Google Drive โดยตั้งชื่อไฟล์ภาพถ่าย ดังรูปแบบ "ชื่อ-นามสกุล (ลำดับภาพ ถ้ามี)_ชื่อภาพ" ดังตัวอย่าง "กำชัย กำเนิดเพชร (1)_ มิตรภาพ Thailand CEF"

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ จินตนาการ ๒๐ คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ ๒๐ คะแนน
 • ความสวยงามของภาพ ๒๐ คะแนน
 • การนำเสนอแนวคิด การสื่อความหมายตามหัวข้อที่กำหนด ๒๐ คะแนน
 • การสื่ออารมณ์ ๒๐ คะแนน

เงินรางวัลและประกาศนียบัตร

 •  ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินสดมูลค่า ๑,๕๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • หมายเลขโท รศัพท์ ๐ ๔๔๗๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๐๗๐๑
 • อาจารย์สุภาสินี วิเชียร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๓๒๘๒ ๙๕๕๖
 • คุณลัทธวรรณ แพงเจริญ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๘๓๕๘ ๖๐๖๖
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
14,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ก.พ. 2024 08:30 to 13 ก.พ. 2024 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.