^ Back to Top

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการศาสนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ เยาวชนได้แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด การสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย

ระดับและประเภทการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • ประเภททีมชายล้วน
  • ประเภททีมหญิงล้วน
  • ประเภททีมผสม
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • ประเภททีมชายล้วน
  • ประเภททีมหญิงล้วน
  • ประเภททีมผสม
 • ระดับอุดมศึกษา
  • ประเภททีมผสม

หมายเหตุ

 • แต่ละประเภท ในทีมมี ๑๐ คน (สํารองได้ไม่เกิน ๔ คน) โดยแต่ละสถานศึกษาส่งได้ไม่เกิน ๒ ทีม
 • ประเภททีมผสมต้องมีชายหรือหญิงไม่น้อยกว่า ๕ คน
 • หากทีมใดมีผู้เข้าประกวดไม่ครบ ๑๐ คน (แต่ไม่น้อยกว่า ๘ คน) สามารถเข้าร่วมประกวดได้ แต่จะถูกหักคะแนนความพร้อมเพรียงทํานองละ ๕ คะแนน
 • แต่ละประเภทหากมีผู้เข้าประกวดไม่ครบ ๕ ทีม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เข้าประกวด (ณ วันที่เข้าร่วมการประกวด)
 • ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับที่ส่งเข้าประกวด (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)
 • ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถเข้าร่วมทีมประกวดได้ ๑ ทีมเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
 • สถานศึกษาต้องส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดทั้งตัวจริงและตัวสํารองในแต่ละทีมมาพร้อมการสมัคร
 • สถานศึกษาไม่สามารถส่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการประกวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รางวัลชนะเลิศลําดับที่ ๑) ไม่มีสิทธิ์ส่งนักเรียนชุดเดิมเข้าประกวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในทุกประเภท เว้นแต่จะเปลี่ยนนักเรียนทั้งหมด

หมายเหตุ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าหลักฐานในการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดจะปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดทันที

หลักฐานการสมัคร

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมประทับตราสถานศึกษา ลงนามโดยผู้อํานวยการ และติดรูปถ่ายผู้เข้าประกวดแต่ละคน
 • หมายเหตุ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าหลักฐานในการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดทันที

บทสวดที่ใช้ในการประกวด
กาพย์พระไชยสุริยา (ทํานองกรมศิลปากร)

 • ระดับประถมศึกษา
  • รอบคัดเลือก
   • ยานี ๑๑ : สะธุสะ จะขอไหว้…….อยู่บูรีไม่มีภัย (จํานวน ๔ บท)
   • สุรางคนางค์ ๒๘ : ขึ้นใหม่ในกน…….สําราญวิญญา (จํานวน ๒ บท)
   • ฉบัง ๑๖ : ขึ้นลงจงจําสําคัญ…….พระแสงสําอางข้างเคียง (จํานวน ๔ บท)
  • รอบชิงชนะเลิศ
   • ยานี ๑๑ : ขึ้นกกตกทุกข์ยาก…….เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร (จํานวน ๔ บท)
   • สุรางคนางค์ ๒๘ : พระชวนนวนนอน…….ใบก้านอรชร (จํานวน ๒ บท)
   • ฉบัง ๑๖ : ขึ้นกมสมเด็จ…….คงมาวันหนึ่งถึงตน (จํานวน ๔ บท)
 • ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
  • รอบคัดเลือก
   • ยานี ๑๑ : ขึ้นกบจบแม่กด…….เป็นผาสุกทุกเดือนปี (จํานวน ๔ บท)
   • สุรางคนางค์ ๒๘ : เย็นฉ่ำน้ำฟ้า…….ครื้นครั่นหวั่นไหว (จํานวน ๒ บท)
   • ฉบัง ๑๖ : พระไชยสุริยาภูมี…….สำเภาก็ใช้ใบไป (จํานวน ๔ บท)
  • รอบชิงชนะเลิศ
   • ยานี ๑๑ : ขึ้นกดบทอัศจรรย์…….โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง (จํานวน ๔ บท)
   • สุรางคนางค์ ๒๘ : จันทราคลาเคลื่อน…….ในป่าอารัญฯ (จํานวน ๒ บท)
   • ฉบัง ๑๖ : ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไทย…….เป็นที่บูชาถาวร (จํานวน ๔ บท)

วิธีการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจับสลากลําดับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ณ จุดลงทะเบียน
 • เวลาที่ใช้การประกวดแต่ละทีมในรอบไม่เกิน ๑๕ นาที
 • ผู้เข้าประกวด เริ่มการประกวด
 • นั่งเรียงแถวให้เรียบร้อยก่อนประกวด
 • สวดตามบทที่กําหนด

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดไม่ต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์ ทั้งก่อนเริ่มสวด และเมื่อสวดจบ
 • ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครโดยตรง กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งหลักฐานการสมัคร ได้ที่ google from ภายในวันที่ ๑๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดขอรับใบสมัครได้ที่ กองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๒ เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่เว็บ ไซด์ของกรมการศาสนา (www.dra.go.th)

หลักเกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก

 • ความถูกต้องและสมบูรณ์ตามบทสวดที่กําหนด
 • ใช้ทํานองสวดของกรมศิลปากรตามที่กรมการศาสนาจัดฝึกอบรม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

เกณฑ์การให้คะแนน (แต่ละทํานอง) รวม ๑๐๐ คะแนน

 • ความถูกต้องของรูปแบบและทํานองสวด ๓๐ คะแนน
 • ความถูกต้องของกระแสเสียง และอักขรวิธี ๓๐ คะแนน
 • ความไพเราะ น้ำเสียง ลีลา/อารมณ์ ๓๐ คะแนน
 • ความพร้อมเพรียงและเป็นธรรมชาติในการสวด ๑๐ คะแนน

การพิจารณาตัดสิน
การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย จะแบ่งเป็น ๒ วัน คือ

 • วันที่ ๑ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
  • ระดับประถมศึกษา
  • ผู้ประกวดลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. และจับฉลากลําดับการประกวด หากมาหลังจากการจับฉลากจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
  • เริ่มประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามบทสวดที่กําหนด)
  • คัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๕ ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
  • ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก ณ วันที่ประกวดการแข่งขัน
  • คณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งผล การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
  • ตัดสินหาทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ - ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล
  • รอบชิงชนะเลิศประกาศผลหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ประกวด และประกาศผลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซด์กรมการศาสนา (www.dra.go.th)
 • วันที่ ๒ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗
  • ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
  • ผู้ประกวดลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. และจับฉลากลําดับการประกวด หากมาหลังจากการจับฉลากจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด
  • เริ่มประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามบทสวดที่กําหนด)
  • คัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๕ ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
  • ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก ณ วันที่ประกวดการแข่งขัน
  • คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
  • ตัดสินหาทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ - ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล
  • รอบชิงชนะเลิศประกาศผลหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ประกวด และประกาศผลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซด์กรมการศาสนา (www.dra.go.th)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • ในการลงทะเบียนรายงานตัวทุกครั้ง ผู้เข้าประกวดต้องแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน/ นักศึกษา หรือบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 • ทีมที่ส่งเข้าประกวดโอ้เอ้วิหารราย และได้รับรางวัลทุกประเภท จะได้สิทธิ์ในการเข้าสวด โอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่มีเสด็จพระราชดำเนินฯ
 • ห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องให้จังหวะ สัญญาณ กับนักเรียนในระหว่างการประกวดหากฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมต้องอยู่ ณ ห้องประชุมหรือบริเวณที่จัดการประกวดเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๒๒๘๒ ๑๒๐๙

File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.พ. 2024 08:30 to 29 ก.พ. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.