^ Back to Top

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเยาวชน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน “โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัยทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมบูรณาการ พร้อมสื่อประกอบการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

โดยกิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ จะต้องสะท้อนความหมายในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะความหมายของความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนเหมาะสมกับวิถีชุมชนและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และปลูกฝังกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกัน ที่ดีในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลและครอบครัว

ข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย
 2. สามารถส่งกิจกรรมพร้อมสื่อประกอบได้สถานศึกษาละ 1 ผลงาน
 3. ผลงานที่ส่งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมีสื่อประกอบกิจกรรม

เงื่อนไขนำเสนอกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1.แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรม
2.ภาพกิจกรรมที่จัดขึ้น (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
3.การบรรยายประกอบกิจกรรม ไม่จำกัดรูปแบบ (เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจกิจกรรมยิ่งขึ้น)
นำเสนอสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ภาพสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับใช้ในกิจกรรมข้างต้น
 2. รายละเอียดวัสดุที่ใช้และวิธีการผลิต
 3. ขั้นตอนและวิธีใช้สื่อประกอบในแต่ละกิจกรรม

วิธีการส่งและสถานที่ส่งผลงาน
ส่งแผ่นซีดีผลงานในรูปไฟล์ มาที่
สถาบันวิจัยการเรียนรู้
51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันและเวลาส่งผลงาน
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555

ประกาศผลการคัดเลือกระดับภูมิภาค

 • ภาคเหนือ : 4 พ.ย. 2555 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 11 พ.ย. 2555 โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น,
 • ภาคกลาง ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก : 14 พ.ย. 2555 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม.
 • ภาคใต้ : 25 พ.ย. 2555 โรงแรมลีการ์เด้นท์ จ.สงขลา

ประกาศผลการคัดเลือกระดับประเทศ
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ คุณภควัต เกตุอุ่น โทร.02-9412521-2 ต่อ 101 , 08-6069-4567

รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงาน
กิจกรรมบูรณาการและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ส่งเข้าประกวด แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ดังนี้
ระดับประเทศ

 • รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ถ้วยรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ถ้วยรางวัลจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศจาก สถาบันวิจัยการเรียนรู้ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ระดับภูมิภาค ( 4 ภูมิภาค)

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ ถ้วยเกียรติยศ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ (2 รางวัล) ถ้วยเกียรติยศ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) โล่เกียรติยศ จากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ดาวน์โหลด : กติกา + ใบสมัคร
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Eligibility: 
File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.ค. 2012 10:00 to 31 ส.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.