^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "แรงบันดาลใจทางการเงิน"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "แรงบันดาลใจทางการเงิน"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "แรงบันดาลใจทางการเงิน" ชิงเงินรางวัลมูลรวม 400,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ประเภทอุดมศึกษา
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ในแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (แบบเดี่ยว หรือแบบทีม) โดยแบบทีมกำหนดให้จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน และผู้เข้าร่วมทีมสามารถเข้าร่วมได้ 1 ทีมเท่านั้น
  • สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อ 1 บุคคล หรือ ต่อ 1 ทีม
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยอาจารย์ภายในสถาบันการศึกษา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ในแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น (แบบเดี่ยว หรือแบบทีม) โดยแบบทีมกำหนดให้จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน และผู้เข้าร่วมทีมสามารถเข้าร่วมได้ 1 ทีมเท่านั้น
  • สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อ 1 บุคคล หรือ ต่อ 1 ทีม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผลงานต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ การผลิตและการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และต้องสื่อถึงหัวข้อ "แรงบันดาลใจทางการเงิน"
 • ไฟล์ผลงานต้องเป็นไฟล์ประเภทไฟล์ MOV, MPEG, MP4, AVI, WMV, FLV, WebM, 3GP. อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080 p (1920×1080)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งไฟล์ผลงานที่สมบูรณ์ และไฟล์ Footage (ภาพบันทึกดิบ) ที่ไม่ได้ตัดต่อเพิ่มเติม
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบ/พัฒนาขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือสื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊ เปลือย
 • หากปรากฏว่าผลงานของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดคณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของธนาคาร โดยธนาคารสามารถแก้ไข/Re edit ได้ตามที่ธนาคารความเหมาะสม เพื่อนำผลงานไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของธนาคาร โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งใบสมัครและหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมผลงานโดยตั้งชื่อ Folder ตามชื่อผลงาน ซึ่งภายใน Folder จะประกอบด้วย ใบสมัครและหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ไฟล์ผลงาน และ Footage พร้อมอัพโหลด Folder ผ่าน Google drive ตามที่ธนาคารกำหนด โดยเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
Capture

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2566
 • ะประกาศผลการประกวดในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : GSB Society
 • ธนาคารจะประสานงานผู้เข้าประกวดหรือผู้ประสาน และดำเนินการมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์สำหรับวัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
ผลงานที่เข้าร่วมการประกวดจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณา 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้

 • ผลงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 40 คะแนน
 • เนื้อหาตรงตามสาระความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy Knowledge) 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ในการเล่าเรื่อง (Story Telling) 20 คะแนน
 • คุณภาพการผลิต (Production) 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทอุดมศึกษา จำนวน 6 รางวัล
  • แบบเดี่ยว
   • รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • แบบทีม
   • รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 6 รางวัล
  • แบบเดี่ยว
   • รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • แบบทีม
   • รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมการออม พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการออม ธนาคารออมสิน
 • โทรศัพท์ 0 2299 8000 ต่อ 040709-12
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
06 พ.ย. 2023 (All day) to 15 ธ.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.