^ Back to Top

โครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2555 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะให้ทุนส่งเสริมสนับสนุน แก่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2553 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการ "กลวิธีขยี้ซิกแซก" (Anticorruption to-do ที่ควร/ทำได้)
  2. โครงการสร้างสื่อ "เปิดโปงกลโกงในคดีทุจริต"
  3. โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมและจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต "คนไทย ไม่โกง" (Anti - Corruption Campaign)
  4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรม ป.ป.ช. ในมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา
  5. โครงการ "ไม่เอาแป๊ะเจี๊ยะ"

ขยายระยะเวลารับข้อเสนอโครงการฯ
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลด : รายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแบบฟอร์มเสนอโครงการ

File attachments: 
หมดเขต: 
09 ก.ค. 2012 10:00 to 15 ก.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.