^ Back to Top

ประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน"

ประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 390,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 และ ปวช.)
 • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ ปวส.)
 • บุคคลทั่วไป

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 : ประเภทกระปุกสวยงาม
  • เป็นการออกแบบกระปุกออมสินตามจินตนาการ พร้อมออกแบบลวดลายประกอบบนกระปุกออมสิน โดยไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน"
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน
   • ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกรูปแบบการวาดภาพได้ ดังนี้
    • ภาพวาดประเภทวาดบนกระดาษ ไม่จำกัดเทคนิค และสีที่ใช้ ขนาด A4
    • ภาพวาดประเภทดิจิทัลไฟล์ ขนาด A4 ให้ส่งเป็นไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมกราฟฟิก และไฟล์ Jpg ที่มีความละเอียด 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 MB
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล และแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย แรงบันดาลใจ และเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร Tahoma ขนาด 16 point
   • ผู้ที่ส่งผลงานประเภทวาดภาพบนกระดาษ ต้องแนบไฟล์ภาพในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ นามสกุล .tiff, .png, .pdf หรือ .jpg โดยมีความละเอียด 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 MB
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน ให้อธิบายแนวคิดและเทคนิคที่ใช้ของแต่ละชิ้นงาน มาด้วย
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
   • ออกแบบกระปุกออมสินตามจินตนาการพร้อมลวดลายบนกระปุกออมสิน ไม่จำกัดเทคนิคในการออกแบบ
   • ผลงานการออกแบบกระปุกออมสินต้องสื่อถึงหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน”
   • ผลงานการออกแบบ/วาดภาพกระปุกออมสินต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมในการนำรูปแบบหรือลวดลายไปผลิตเป็นกระปุกออมสิน
   • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบ/วาดภาพขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ ลอก เลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
   • ผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือสื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊ เปลือย
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งคืนเจ้าของผลงานในทุกกรณี โดยธนาคารออมสินสามารถนำมาปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตกระปุกออมสินในวาระต่างๆ ของธนาคารออมสิน และเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ หากเจ้าของผลงานต้องการรับผลงานคืนสามารถติดต่อเพื่อรับผลงานคืนได้ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัลด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 5 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หน่วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 1 โทร.02-299-8000 ต่อ 030506
   • ผลงานที่ได้รับรางวัลอาจไม่ได้นำมาผลิตเป็นกระปุกออมสิน ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของธนาคารออมสิน
   • คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 • ประเภทที่ 2 : ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบกระปุกออมสินตามจินตนาการ พร้อมออกแบบลวดลายประกอบบนกระปุกออมสิน โดยไม่จำกัดรูปแบบ วัสดุ เทคนิคพิเศษ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน"
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน
   • ส่งตัวอย่างจำลองผลงาน (Mock Up) ขนาด กว้าง x ยาว x สูง  ไม่เกิน 15 ซ.ม. โดยไม่จำกัดวัสดุในการจัดทำ สามารถเติมสีสันได้ตามอิสระ ตามจินตนาการของผู้ส่งประกวด โดยต้องส่ง Mock Up พร้อมภาพผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ขนาด A4 มาด้วย
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล และแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย และแรงบันดาลใจ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร Tahoma ขนาด 16 point
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานออกแบบหรือการสร้างภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ได้แก่ นามสกุล .tiff, .png, .pdf หรือ .jpg โดยมีความละเอียด 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 MB
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน ให้อธิบายแนวคิดของแต่ละชิ้นงานมาด้วย
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
   • แบบกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามจินตนาการพร้อมลวดลายบนกระปุกออมสินไม่จำกัดรูปแบบ/วัสดุเทคนิคพิเศษ
   • ผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบกระปุกออมสินต้องสื่อถึงหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน”
   • ผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบกระปุกออมสินต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการนำรูปแบบหรือลวดลายไปผลิตเป็นกระปุกออมสิน
   • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบ/พัฒนาขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ ลอก เลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
   • ผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือสื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊ เปลือย
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
   • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารออมสิน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งคืนเจ้าของผลงานในทุกกรณี โดยธนาคารออมสินสามารถนำมาปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตกระปุกออมสินในวาระต่างๆ ของธนาคารออมสิน และเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ หากเจ้าของผลงานต้องการรับผลงานคืนสามารถติดต่อเพื่อรับผลงานคืนได้ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัล ด้วยตนเองได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 5 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หน่วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 1 โทร.02-299-8000 ต่อ 030506
   • ผลงานที่ได้รับรางวัลอาจไม่ได้นำมาผลิตเป็นกระปุกออมสิน ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของธนาคารออมสิน
   • คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัคร และผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 ทางอีเมล : gsbkapookcontest@gsb.or.th กรณีผลงานที่ส่งประกวดเป็นลักษณะภาพวาดหรือเทคนิคอื่นๆ ที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าประกวดสามารถถ่ายภาพผลงานพร้อมส่งแนวคิดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งผลงาน โดยส่งมาทางอีเมล: gsbkapookcontest@gsb.or.th หรือส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อาคาร 3 ชั้น 5 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หน่วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 1 โทร. 02-299-8000 ต่อ 030506
 • วันตัดสินผลงาน วันที่ 19 ตุลาคม 2566
 • วันประกาศผลการตัดสิน วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ทาง www.gsb.or.th / Facebook: GSB Society
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ต้องมารับรางวัลในงานวันออมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เกณฑ์การพิจารณา

 • ประเภทที่ 1 : ประเภทกระปุกสวยงาม
  • เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย
   • แนวความคิด การตีความหมายตรงตามหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน" 30 คะแนน
   • ความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน โดดเด่น มีความน่าสนใจ สะดุดตา 30 คะแนน
   • ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต ความสมบูรณ์ของผลงาน 30 คะแนน
   • ความเหมาะสมที่สามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง 10 คะแนน
  • เกณ์การให้คะแนนรางวัล Popular Vote
   • คัดเลือกจากผลงานที่มียอดการ Like สูงสุด ทั้ง 3 ประเภท ทาง Facebook : GSB Society ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
   • ในกรณีที่มียอดการไลค์จำนวนเท่ากันจะพิจารณาให้กับผลงานที่นำส่งก่อน
 • ประเภทที่ 2 : ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วย
   • แนวความคิด การตีความหมายตรงตามหัวข้อ "กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน" 25 คะแนน
   • ความน่าสนใจของแนวคิดในการพัฒนา การเลือกใช้วัสดุ รูปแบบที่ใช้นำเสนอ 25 คะแนน
   • ความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน โดดเด่น มีความน่าสนใจ สะดุดตา 20 คะแนน
   • ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต ความสมบูรณ์ของผลงาน 20 คะแนน
   • ความเหมาะสมที่สามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง 10 คะแนน
  • เกณ์การให้คะแนนรางวัล Popular Vote
   • คัดเลือกจากผลงานที่มียอดการ Like สูงสุด ทั้ง 3 ประเภท ทาง Facebook : GSB Society ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
   • ในกรณีที่มียอดการไลค์จำนวนเท่ากันจะพิจารณาให้กับผลงานที่นำส่งก่อน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 : ประเภทกระปุกสวยงาม
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 8,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท
   • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 2,000 บาท / รางวัล
  • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท
   • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท / รางวัล
  • บุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท / รางวัล
  • รางวัล Popular Vote
   • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 2,000 บาท
   • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท
   • บุคคลทั่วไป (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภทที่ 2 : ประเภทกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 8,000 บาท
   • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท / รางวัล
  • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
   • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 30,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท / รางวัล
  • บุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 50,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท / รางวัล
  • รางวัล Popular Vote
   • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท
   • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท
   • บุคคลทั่วไป (จำนวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-299-8000 ต่อ 030506 (ภายในเวลาทำการ)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
390,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 ก.ย. 2023 08:30 to 16 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.