^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

ประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC ขอเชิญเยาวชนยุระหว่าง 10 - 12 ปี ในพื้นที่ อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ แต่งแต้มฝัน ระบายสี อีอีซี...ความหวัง อันสดใส ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วงระหว่าง อายุ 10 – 12 ปี ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ในหัวข้อ "มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร"
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ส่งเสริมให้แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ อีอีซี  
 • กระตุ้นให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ อีอีซี
 • เพื่อดําเนินการคัดเลือก และนําภาพที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้เป็นลวดลายของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอีอีซี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • เด็กนักเรียนเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 12 ปี ในพื้นที่ อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)  
 • ส่งผลงานภาพวาดตามจินตนาการในหัวข้อ “มีอีอีซีแล้วจะดีอย่างไร” โดยถ่ายทอดเรื่องราวอีอีซี ที่ฝันไว้และจะเป็นจริงได้ในแบบฉบับของตัวเอง
 • วาดลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 (21.0 x 29.7 cm.) แนวนอน ไม่จำกัดเทคนิคการวาด และสีที่ใช้ (สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ ฯลฯ)
 • ด้านหลังผลงาน เขียนชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบกับใบสมัคร
 • จำกัดสิทธิ์การส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 ชิ้นงานเท่านั้น
 • เปิดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566  มาที่ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชั้น 25 อาคาร โทรคมนาคม บางรัก 72 ซ.วัดม่วงแค ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของอีอีซี โดยอีอีซีสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของอีอีซี และสามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป

ระยะเวลาการจัดโครงการ

 • ส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2566
 • ประกาศผลวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง Website : www.eeco.or.th และ Facebook : www.facebook.com/eecwecan

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ 20 คะแนน
 • ความสอดคล้องของภาพ ตามหัวข้อที่กําหนด 20 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบภาพ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

ติดต่อสอบถาม
สํานักสื่อสารองค์กร โทร 02-033-8000 ต่อ 8041

File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2023 08:30 to 30 ก.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.