^ Back to Top

แข่งขันเชิงสร้างสรรค์ Hackulture 2023 หัวข้อ "illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล"

แข่งขันเชิงสร้างสรรค์ Hackulture 2023 หัวข้อ "illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล"

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ Hackulture 2023 หัวข้อ  "illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารบริษัทดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทย และทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกทุกทีมจะได้รับทุน Smart Skills หลักสูตร E-Learning เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทดิจิทัลชั้นนำระดับโลก

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีประชันความสามารถของมนุษย์ยุคดิจิทัล ให้ใช้ทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (ประกอบไปด้วย สิ่งทอ เครื่องแต่งกายเครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เกิดการสร้าง Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

โจทย์การแข่งขัน
นำเสนอโครงการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ/แนวคิด/ธีม “Illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล”

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • แบ่งเป็น 2 ระดับการแข่งขัน
  • นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (มัธยม / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี)
  • ประชาชนทั่วไป (ประชาชนทั่วไป / ปริญญาโท / ปริญญาเอก)
   หมายเหตุ กรณีสมาชิกในทีมมีผสมระหว่าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สมัครเข้าประกวดในระดับประชาชนทั่วไป
 • สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4-6 คน (ไม่จํากัดสถานศึกษา อาชีพ หรือสัญชาติ)
 • สมาชิกในทีมสามารถมาจากต่างสถาบันและต่างสาขาวิชาได้
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นบุคคลเดี่ยวไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • หนึ่งทีมสามารถเลือกสมัครเข้าแข่งขันได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

สาขาการแข่งขัน

 • สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล : คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือปรับปรุงชิ้นงานกระบวนการที่มีอยู่เดิมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น สามารถสร้งความสะดวกสบายหรือเพิ่มมูลค่าเชิงการตลาด อาทิ Appication Game นวัตกรรมที่ใช้ในPlatform ที่มีอยู่เดิม AR VR นวัตกรรมที่ใช้การ Coding เทคโนโลยีบล็อกเชน และอื่น ๆ
 • สาขาสื่อมัลติมีเดีย : สร้งสรรค์ชิ้นงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างกรอบความคิดใหม่ นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง อาทิ แอนิเมชัน โมชันกราฟิก 2D 3D Motion ภาพยนตร์สั้นที่มีการใช้ Computer Graphic เป็นองค์ประกอบในการนำเสนอ และอื่น ๆ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • ข้อเสนอโครงการส่งเข้าประกวด ตามรายละเอียดในข้อที่ 4 สาขาการแข่งขัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา ของสมาชิกในทีม หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาจากสถาบัน (กรณีสมัครประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport ของสมาชิกในทีม (กรณีสมัครประเภทประชาชนทั่วไป)

กำหนดการ
15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 รับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขัน
19 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 40 ทีม
27 – 29 ตุลาคม 2566 กิจกรรมค่าย (Boot camp) เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน
30 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566    กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน (Implementation with Mentors)
16-17 ธันวาคม 2566 กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching Day)
18 ธันวาคม 2566 ประกาศผลรางวัล และนิทรรศการผลงานจาก ทีมผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลจากการแข่งขัน

 • ประเภทการแข่งขัน
  • ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
   • สาขาเทคโนโลยี
    • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล
   • สาขาสื่อมัลติมีเดีย
    • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล
  • ประเภทประชาชนทั่วไป
   • สาขาเทคโนโลยี
    • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล    
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล
   • สาขาสื่อมัลติมีเดีย
    • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล
    • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลการแข่งขัน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการ Digital Cultural Heritage Thailand ระยะที่ 2
 • อีเมล : dcht2@event.hackulture.com
 • Line : @hackulture
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099-4946664 (ผู้ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ นางสาวพชรพร ชมภู)
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ส.ค. 2023 08:30 to 30 ก.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.