^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลวิชิต และบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในตําบลวิชิตมากยิ่งขึ้น

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวชาวไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทแหล่งท่องเที่ยว/วิถีชีวิต
  ภายใต้หัวข้อ "รักษ์สีเขียว เที่ยววิชิต"
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จํากัดจํานวน โดยห้ามส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพอยู่ภายในเขตพื้นที่ตําบลวิชิต และความงดงามของแหล่ง ท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ หรือเป็นภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต โดยภาพต้องเป็นภาพที่ถูกบันทึกในเขตตําบลวิชิต
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ํากว่า ๑๒ ล้านพิกเซล ถ่ายไว้ไม่เกิน ๒ ปี โดยนับจากวันที่ถ่ายจนถึงวันที่หมดเขตรับภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้อง รักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
  • ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ สามารถปรับสี ตกแต่ง ปรับปรุงคุณภาพ (ลบฝุ่น) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยการตัดต่อภาพถ่าย
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น และต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน รวมทั้งเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทําผิดตาม เงื่อนไขดังกล่าว ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน และตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลและเข้าประกวดในปีต่อไป
  • ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด ยังถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่าย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของ เทศบาลตําบลวิชิต ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ยินยอมให้ทางเทศบาลตําบลวิชิต สามารถนําผลงานทุกภาพออกมาเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลวิชิตตามที่ เห็นสมควรโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของผลงาน ทั้งนี้หากนําภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ทางเทศบาลตําบลวิชิตจะอ้างอิงถึงชื่อเจ้าของภาพถ่ายในการเผยแพร่
  • ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์แอดเดรส (ถ้ามี) ของผู้ถ่าย ชื่อภาพ ประเภท สถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคําอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน ๒ บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรือ อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในภาพ เช่น กล้องที่ใช้ เลนส์ที่ใช้ เป็นต้น (หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกพิจารณา ตัดสิทธิ์การส่งภาพเข้าประกวด) โดยบันทึกแฟลชไดร์ฟ ไฟล์ต้นฉบับที่บันทีกเป็น JPEG File และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟิกใดลงบนภาพ
 • ประเภทพิเศษ วิชิต ติดดาว
  ภายใต้หัวข้อ "เส้นทางสีขาว"
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จํากัดจํานวน โดยห้ามส่งภาพ เดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน
  • โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่สื่อถึงอัตลักษณ์เชิงบวก บรรยากาศที่บอกเล่าถึงความปลอดภัยบนท้องถนน การปฏิบัติตามกฎจราจร มีวินัย มีน้ำใจและมารยาทต่อกัน ในพื้นที่ตําบลวิชิต ผ่านมุมมองของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
  • ไม่กําหนดขนาดภาพ และอุปกรณ์บันทึกภาพ แต่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีไฟล์ภาพ ต้นฉบับไว้ ในกรณีกรรมการขอตรวจสอบภาพเพิ่มเติม

การขอรับใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่

 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล ชั้น ๒ สํานักงานเทศบาล
  ตําบลวิชิต ๕๔/๑ หมู่ ๑ ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ www.phuket-vichit.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง นําแฟลชไดร์ฟ ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้อง นํามาส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ
 • ช่องทางไปรษณีย์ นําแฟลชไดร์ฟ ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้องใส่ซอง โดยวงเล็บที่มุมซองว่า "ส่งภาพเข้าประกวด" จ่าหน้าซองถึง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
 • ช่องทาง E-mail:splvichit@gmail.com แนบไฟล์ภาพถ่าย ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้อง โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปี ๒๕๖๖ หรือแนบไฟล์ภาพถ่ายใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้อง ไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Drive, One Drive หรืออื่นๆ แล้วส่งลิ้งค์เพื่อเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวทางกล่องข้อความ FacebookFanpang : ประสัมพันธ์เทศบาลตําบลวิชิต

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

 • หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย ประเภทที่ ๑ (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
  • ความสวยงามและองค์ประกอบภาพ ๓๐ คะแนน
  • การสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๓๐ คะแนน
  • มุมมองใหม่ ๔๐ คะแนน
 • หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย ประเภทที่ ๒ (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
  • ความสวยงามและองค์ประกอบภาพ ๒๐ คะแนน
  • การสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๓๐ คะแนน
  • มุมมองใหม่ ๒๕ คะแนน
  • สื่อถึงอัตลักษณ์ในเชิงบวก ๒๕ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทแหล่งท่องเที่ยว/วิถีชีวิต ภายใต้หัวข้อ “รักษ์สีเขียว เที่ยววิชิต”
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัลๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัลๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ ๑ รางวัลๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๔ ๑ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
 • ประเภทพิเศษ วิชิต ติดดาวภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสีขาว”
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัลๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

ระเบียบ/ข้อตกลงอื่นๆ

 • คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ประเภทเท่านั้น
 • พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตําบลวิชิต และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • การถ่ายภาพที่เกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จนทําให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าประกวดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าการดําเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทําโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่อ และอาจต้องรับผิดทางอาญา หากการกระทํานั้นเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตําบลวิชิตจะไม่รับผิดชอบในกรณีเช่นนี้

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักงานเทศบาลตําบลวิชิต งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล
 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๖๕๒-๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๒, ๑๓๖

Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลวิขิต (www.facebook.com/vichitpr.phuket)

File attachments: 
หมดเขต: 
06 ก.ค. 2023 08:30 to 09 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.