^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ" เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3
 • ประเภทประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6
 • ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3

กติกาการประกวด

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ใช้เทคนิควาดภาพระบายสี ลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15x22 นิ้ว ไม่มีกรอบ โดยเลือกใช้สีเทียน ดินสอสี ปากกาสีชนิดต่าง ๆ สีอะคริลิค สีน้ำ สีโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน เท่านั้น
 • ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้น ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใด ๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและภาพที่ได้รางวัลจะนำไปจัดแสดงภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33
 • เปิดรับผลงานระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทาง https://www4.fisheries.go.th/กรมประมง
 • คณะกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "Wonders of the Aquatic World : มหัศจรรย์โลกใต้น้ำ" งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ที่อยู่ กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม ตึกจุฬาภรณ์ชั้น ๑ เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2579-8975 พร้อมแนบใบสมัครติดด้านหลังภาพผลงาน

รางวัลการประกวด

 • ประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท  
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศเข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • โทรศัพท์ 0-2579-8975
File attachments: 
หมดเขต: 
22 พ.ค. 2023 08:30 to 15 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.