^ Back to Top

ประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022"

ประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022"

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ชุมชน และองค์กร เสนอชื่อและส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาการประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 "Moral Awards 2022" ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประเภทของรางวัล

 • ประเภทสื่อ
  เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมด้านอื่น ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หรือ สื่อสาธารณะ มี 9 สาขาได้แก่
  • สื่อละคร
  • สื่อภาพยนตร์
  • คลิปวีดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
  • สื่อโฆษณา
  • บทเพลง
  • รายการวิทยุ
  • รายการโทรทัศน์
  • สื่อสิ่งพิมพ์
  • สื่อดิจิทัล
 • ประเภทบุคคล
  ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องที่เหมาะสม ชัดเจน และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีแบ่งอายุและสัญชาติ
 • ประเภทชุมชนและองค์กร
  ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง และแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง    

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน
  • ประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566
  • ประเภท สื่อ 9 สาขา ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2566
 • คัดเลือกผลงาน 19 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566
 • พิธีมอบรางวัล 31 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

 • FB : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
 • TEL : 062-631-9971
File attachments: 
หมดเขต: 
16 พ.ค. 2023 08:30 to 15 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod