^ Back to Top

แข่งขัน "Moral Hackathon 2023"

แข่งขัน "Moral Hackathon 2023"

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Moral Hackathon 2023" ภายใต้หัวข้อ "Moral move" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ด้านจิตสาธารณะ
 • เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และผลักดันประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อเยาวชน   
 • เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านคุณธรรม นวัตกรรมทางสังคม และทำให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาระบบนิเวศด้านคุณธรรม
 • เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโอกาสของการประกอบอาชีพในอนาคต
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์คุณธรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การสื่อสาร และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดประสบการณ์ เชื้อชาติ / สัญชาติ
 • กำลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี
 • พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยในระหว่างโครงการ
 • ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการแข่งขันโครงการในลักษณะเดียวกันในระหว่างโครงการ
 • ผู้สมัครต้องสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตามเวลาที่กําหนดไว้ประกาศหรือตามวันแข่งขัน
 • เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
 • โครงการที่เสนอในโครงการจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น
 • ผู้สมัครจะต้องถ่าย Clip VDO เเนะนําตัว พร้อมแนวความคิดด้านการพัฒนาสังคมคุณธรรม ความยาวไม่เกิน 3 นาที สําหรับใช้ส่งเข้ารอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม BOOTCAMP
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรม BOOT CAMP ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นี้

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าแข่งขัน

 • การออกแบบแนวคิดนวัตกรรมด้านจิตสาธารณะ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น
 • นวัตกรรมที่ออกแบบ อาจมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคม
 • สามารถนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ดังนี้

 • การตั้งโจทย์และ/หรือการกําหนดทิศทางของโครงการ
 • การวิเคราะห์ปัญหาและ/หรือการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • ความน่าสนใจของผลงาน / โครงการ
 • แนวทางในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
 • การจัดทําหรือการสร้างผลงานที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จริง

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล และประกาศนียบัตรรายบุคคล
 • รางวัลรองชนะเลิศ (1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล และประกาศนียบัตรรายบุคคล
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล และประกาศนียบัตรรายบุคคล

ติดต่อสอบถาม

 • Phone: 094-229-6137 (กวิน) / 084-356-4199 (ต้นฝน)
 • E-mail: moralhackathon@gmail.com
 • Line@ Official : @moralhackathon
 • www.facebook.com/Moral.Innovation
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 เม.ย. 2023 08:30 to 09 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.