^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

ประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST"

Sakura Products Thailand ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "SAKURA ART CONTEST" ชิงทุนการศึกษา พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ และเกียรติบัตร

รูปแบบการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องวาดภาพระบายสี "เขียนภาพทิวทัศน์ (Landscape)" ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  
 • โดยใช้ผลิตภัณฑ์สีชอล์ค SAKURA (Junior Artist กล่องสีเหลืองรูปพระอาทิตย์) และสีโปสเตอร์ SAKURA (ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องนำอุปกรณ์มาเอง)

ระดับการประกวด

 • ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) และตอนปลาย (ป.4-6) โดยชิ้นงานอยู่ในกระดาษขนาด A2
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6) โดยชิ้นงานอยู่ในกระดาษขนาด A1 หรือ 50x70 ซม.

หมายเหตุ ระดับการประกวดละ 100 คน (รวม 400 คน)

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
 • วันประกวด
  • วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-12.00 น.
   • ประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค (Junior Artist กล่องสีเหลืองรูปพระอาทิตย์) SAKURA ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) และตอนปลาย (ป.4-6)
   • เวลา 15.30 น. - ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด
  • วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 66 เวลา 09.00-13.00 น.
   • ประกวดวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ SAKURA ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6)
   • เวลา 15.30 น. - ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด ​

วิธีการสมัคร  

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนใขในการสมัคร
 • สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1, 2 และสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

รางวัลการประกวด  

 • ระดับการแข่งขัน 4 ระดับ ระดับละ 6 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ - ทุนการศึกษา 8,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 - ทุนการศึกษา 6,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทุนการศึกษา 3,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) - ทุนการศึกษา 2,000 บาท เกียรติบัตร พร้อมผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระ มูลค่า 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ประกวดต้องมีชื่อผลงาน, ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น, เบอร์โทร และอธิบายแนวคิดด้านหลังผลงานทุกภาพ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพวาดของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านมาเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
 • การตัดสินถือดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้รางวัลได้ตามความเหมาะสม

​* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด *  
** บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆแก่ผู้ได้รับรางวัล **

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตรเขต 1
  • คุณกฤติยา สุวรรณคีรี เบอร์ 086-929-1092
  • คุณศุกฤตา ภู่ระหงษ์ เบอร์ 063-669-5917
  • Line@: nong1234nong1234
 • บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • เบอร์ 02-432-3240 ต่อ 203
  • FB: SAKURAProductsThailand
  • Line@: sakura.thailand
File attachments: 
หมดเขต: 
29 มี.ค. 2023 08:30 to 02 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.