^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ" เนื่องในงานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัด มหาธาตุ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมโบราณสถาน ตลอดจนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงศิลปกรรมงานสกุลช่างเมืองเพชรที่ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร อันจะเป็นการส่งเสริม ด้านการเผยแพร่ศาสนสถานศิลปกรรมภายในวัดมหาธาตุฯ ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายและ ภาพเคลื่อนไหวศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัดมหาธาตุฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ใน โอกาสต่าง ๆ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นคุณค่าโบราณสถานอันจะนําไปสู่การอนุรักษ์ทํานุ บํารุงรักษาสืบต่อไป

ประเภทของผลงาน

 • ประเภทกล้องดิจิตอล
 • ประเภทกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
 • ประเภทคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว)

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (คลิปวีดีโอ) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในเขตวัด มหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น (DSLR, Mirrorless) มีความ ละเอียดภาพมากกว่า ๘ ล้านพิกเซลขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโดรน สําหรับประเภทกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) และประเภทคลิปวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว) เป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ เท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งไฟล์ภาพถ่าย (JPG) บันทึกลงแผ่น DVD หรือบันทึกลงแฟลช ไดร์ฟ (Flash Drive) หรือส่งผลงานในอีเมล suwanrungsarit.sr@gmail.com (เลือกวิธีส่งผลงานอย่างใด อย่างหนึ่ง) พร้อมทั้งอัดขยายภาพ ดังต่อไปนี้
  • ประเภทกล้องดิจิตอล อัดขยายภาพขนาด ๑๒ X ๑๘ นิ้ว ติดภาพถ่ายลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ดํา ขนาด ๑๖ X ๒๒ นิ้ว พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน ติดไว้ด้านหลังของภาพ
  • ประเภทกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว ติดภาพถ่ายลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดํา ขนาด ๑๒ X ๑๔ นิ้ว พร้อมทั้งติดชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผลงานไว้ด้านหลังของภาพ
  • ประเภทคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) คลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน ๑ นาที สามารถตัดต่อ ใส่เสียงเพลงหรือเสียงดนตรี และข้อความได้ตามความเหมาะสม ทําการเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ TikTok หรือ Facebook ติด #วัดมหาธาตุวรวิหาร #ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ และบันทึกคลิปวีดิโอลงแผ่น DVD หรือแฟลชไดร์ฟ ส่งให้คณะกรรมการในวันส่งผลงาน พร้อมกับใบสมัคร
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถสามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม และไม่เกินจริง โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ประเภทใดประเภท หนึ่งเท่านั้น จํานวนผลงานไม่เกิน ๕ ผลงาน และจะได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียวเทานัน
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งผลงานถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามไม่ให้นํา ผลงานของผู้อื่นส่งประกวด และห้ามไม่ให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิในการส่งภาพ เข้าประกวด พร้อมทั้งเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 • เป็นภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ที่ทําการบันทึกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ส่งผลงานภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) พร้อมใบสมัคร ระบุชื่อผลงาน คํา บรรยาย (เรื่องราว เหตุการณ์ ความประทับใจ) ประมาณ ๔ – ๕ บรรทัด
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร มีสิทธิ์นําภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ที่เข้าร่วมการประกวด ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และสามารถนําผลงานไปจัดแสดง รวมทั้งทําซ้ําดัดแปลง เผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของผลงานภาพถ่ายที่นําไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้อง เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ผลงานภาพถ่าย และคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ยังเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • เจ้าของภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองภาพถ่าย และคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดระยะเวลาการประกวด

 • ส่งผลงานภาพถ่ายด้วยตนเอง วันที่ ๑ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
 • ส่งผลงานภาพถ่ายทางไปรษณีย์ วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จ่าหน้าซองถึง
  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์ วิทยาลัย
  เลขที่ ๑๙๖ ถนนดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง
  อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
  โดยวงเล็บมุมซองว่า "ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”
  ทั้งนี้ถือวันที่ประดับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ
 • คณะกรรมการทําการตัดสิน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
 • มอบรางวัล วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
 • งานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๙ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด

 • ความสวยงามของภาพ
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ
 • ความคิดสรางสรรคของภาพ
 • แนวความคิดและความหมายของภาพสอดคลองกับหัวขอในการประกวด

รางวัลการประกวด

 • กล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงินลงยา) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงิน) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อนวโลหะ) และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อทองแดง) และเกียรติบัตร
 • กล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงินลงยา) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงิน) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อนวโลหะ) และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนือทองแดง) และเกียรติบัตร
 • คลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงินลงยา) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงิน) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อนวโลหะ) และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อทองแดง) และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • พระมหาสมเกียรติ กิตติธีโร (มหาทิว) โทร. ๐๘๙-๓๕๓-๒๔๖๕
 • นายอุดมเดช เกตุแก้ว (คุณโป่ง) โทร. ๐๖๑-๙๕๙-๑๙๓๕
 • นายอรรถพล เทพพานิช (ครูฟริส) โทร. ๐๘๑-๔๓๑-๙๖๓๖
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 เม.ย. 2023 09:00 to 10 เม.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.