^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "KMUTNB Innovation Awards 2023"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "KMUTNB Innovation Awards 2023"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "KMUTNB Innovation Awards 2023" ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงิรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพี่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมถึงสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการ บ่มเพาะและเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative startup) สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสังคมฐานความรู้

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง
 • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 5 คนต่อผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยส่งประกวดในรายการนี้มาก่อน หรือมีเนื้อหารายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างน้อย 60% ขึ้นไป
 • จัดทำคลิป VDO นำเสนอผลงาน ความยาวเนื้อหา 2 – 3 นาที (ความยาวตลอดทั้ง VDO ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที) บันทึกเป็นไฟล์ .MP4 หรือ .MOV ขนาดไม่เกิน 200 MB ทั้งนี้ ในบรรดาข้อความ รูปภาพ ภาพวีดีโอ เสียง และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏใน VDO จะต้องได้รับอนุญาตและ/หรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • รับทราบและยินยอมให้ผู้จัดงานเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน รวมถึงเนื้อหาผลงาน VDO สื่ออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาผลงานของท่าน บนเว็บไซต์รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นใดของผู้จัดงาน
 • กรณีผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน ที่สามารถเข้าร่วมเดินทางเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

ประเภทการประกวด

 • INNOVATIVE IDEAS (ID)
  คำจำกัดความ- ผลงานมีการแสดงแนวคิดเริ่มต้นโดยการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยอาจยังไม่ได้มีการทดลอง หรือพิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ไม่เกินระดับ 3
 • INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
  คำจำกัดความ - ผลงานมีการแสดงถึงความพร้อมใช้งาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีการทดลองใช้งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ทำความเข้าใจ TRL: www.thailibrary.in.th/2021/10/15/trl

ประเภทของผลงาน

 • Energy & Environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • Food & Agriculture อาหารและการเกษตร
 • Social & Economy สังคมและเศรษฐกิจ
 • Medical Device อุปกรณ์เพื่อการแพทย์
 • Material วัสดุ

ข้อกำหนดการสมัคร
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดดูรายละเอียดการสมัครและสมัครได้ที่เว็บไซต์งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ https://kmutnb-innoawards.com/หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในระยะเวลาที่กำหนดกำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.
คำแนะนำ แนวทางการจัดทำคลิป VDO นำเสนอผลงาน ความยาวเนื้อหา 2 - 3 นาที (ความยาวตลอดทั้ง VDO ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที) บันทึกเป็นไฟล์ .MP4 หรือ .MOV ขนาดไม่เกิน 200 MB โดยบรรดาข้อความ รูปภาพ ภาพวีดีโอ เสียง และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฏใน VDO จะต้องได้รับอนุญาตและ/หรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ควรแสดงให้เห็นถึงเนื้อหารายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 • ที่มาของแนวคิด
 • ความโดดเด่นของผลงาน/ลักษณะเฉพาะ
 • แสดงต้นแบบผลงาน (ถ้ามี) และวิธีการทำงาน/การใช้งาน
 • ประโยชน์ / ผลกระทบของผลงาน ต่อ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม
 • อาจกล่าวถึงความร่วมมือ (ถ้ามี) เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท เป็นต้น

กำหนดการรับสมัครและประกาศรางวัล

 • เปิดรับสมัครผลงาน 7 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 (16.00 น.)
 • ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกส่ง VDO และ Poster 1 - 12 พฤษภาคม 2566
 • จัดแสดงและประกวดรอบ Virtual Exhibition    16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน 6 มิถุนายน 2566
 • นำเสนอผลงานรอบตัดสินและมอบรางวัล 23 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ นำเสนอผลงาน (รอบตัดสิน) และ พิธีมอบรางวัล กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 • รอบคัดเลือก
  คัดเลือกผลงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจากผลงานที่สมัครเข้าร่วมประกวดและตรงตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้จัดงาน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาจากรายละเอียดผลงานและคลิป VDO นำเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคลิป VDO ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้จัดแสดงในรอบประกวด Virtual Exhibition ซึ่งจะจัดกลุ่มผลงานตามประเภทการประกวดและประเภทของผลงานที่ผู้เข้าประกวดเลือกตามลำดับ
 • รอบประกวด
  Virtual Exhibition คณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดผลงาน คลิป VDO นำเสนอผลงาน และ Poster ที่จัดแสดงในการประกวดรูปแบบ Virtual Exhibition ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของการประกวดแต่ละประเภท เพื่อคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม จำนวน 6 ผลงาน ต่อประเภทรางวัล (รวม 12 ผลงาน) เข้าสู่รอบตัดสิน
 • รอบตัดสิน
  รอบตัดสิน ผู้เข้ารอบตัดสินจะต้องจัดแสดงผลงาน และนำเสนอผลงาน (Pitching) ต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา และสถานที่จัดงานตามที่ผู้จัดงานกำหนด โดยจัดเตรียมผลงานและสื่อประกอบได้ตามความเหมาะสม ระยะเวลาการนำเสนอ ไม่เกิน 5 นาที และถาม-ตอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที รวมไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ ผู้นำเสนอผลงานจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมประกวดเท่านั้น นำเสนอผลงานรอบตัดสิน และ พิธีมอบรางวัล กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้จัดงานจะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงาน ให้กับ 12 ผลงาน และเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานและการประกวดได้ โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานนั้นไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนหรือในกลุ่มคนนั้นไม่เคยใช้ โดยเกิดจากการคิดใหม่ สร้างสรรค์ใหม่ ที่มาจากการนำของที่มีอยู่มาใช้ การนำเทคโนโลยีหรือแนวคิดมาผสมผสานร่วมกัน การนำหลักการพิจารณาที่ซับซ้อนจนได้ผลดี และการนำสิ่งที่ ไม่คาดคิดมาก่อน นำมาใช้คิด ใช้สร้าง จนสามารถสร้างความประหลาดใจ
 • ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ หมายถึง ผลงานนั้นสามารถอธิบายการทำงานให้สอดคล้องกับทฤษฎี โดยเป็นทฤษฎีทั้งในระดับพื้นฐาน การนำไปใช้ การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วยระดับความยาก ในการทำความเข้าใจ การต้องค้นหาข้อมูล และความยากที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย
 • ความสามารถในการผลิตได้จริง หมายถึง มีแนวทางหรือมีการนำผลงานไปสร้างเป็นต้นแบบ หรือสามารถนำผลงานนั้นไปผลิตจนสามารถใช้งานได้จริง เห็นผลลัพท์ที่ได้จากผลงานนั้นๆในรูปธรรม
 • การนำไปพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจนทำให้เกิดความพึงพอใจ ได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้ ได้ข้อมูลในการนำไปพัฒนาจนถึงขั้นตอนการทำสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดราคาต้นทุน กำหนดราคาขาย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปใช้งาน หรือมีความสามารถในการผลิตเป็นจำนวนมาก
 • รูปแบบการนำเสนอผลงานที่สมบูรณ์และน่าสนใจ หมายถึง การนำเสนอผลงานของตนเองให้มีความโดดเด่น สร้างความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย หรือสามารถตอบคำถามได้ดีในเวลาที่กำหนด ตลอดรวมถึงความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสารนำส่งและผลงานต้นแบบ
 • ความเป็นไปได้ของการจดสิทธิบัตร หมายถึง ผลงานนั้นสามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้ตามหลักเกณฑ์ และมีประเด็นสำคัญที่ครบถ้วน

หมายเหตุ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

รางวัลการประกวด

 • รางวัล Grand Prize จำนวน 1 รางวัล ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสูงสุดของการประกวด พิจารณาจากผลงานที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 2 ประเภท
 • ประเภท INNOVATIVE IDEAS (ID)
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท
 • ประเภท INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Website: kmutnb-innoawards.com
 • Facebook: kmutnb Innovation Awards
 • Youtube: STRI Information
 • Line: https://page.line.me/007yvweo
 • E-mail: Info@stri.kmutnb.ac.th
 • Tel. +66(0)-2555-2000 ext. 1506
File attachments: 
หมดเขต: 
09 มี.ค. 2023 00:00 to 10 เม.ย. 2023 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.