^ Back to Top

ประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2023"

ประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2023"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2023" ชิงเงินรางวัล

โปรแกรมและเนื้อหา
การแข่งขันแนวคิดสถาปัตยกรรมเชิงทดลองนี้ขอเชิญชวนเหล่าสถาปนิกและบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติวิชาชีพหรือนักเรียน นักศึกษา ให้ส่งผลงานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาด รูปแบบ โปรแกรม หรือสถานที่ตั้ง โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเปิดกว้างสำหรับรูปแบบวิธีการการนำเสนอที่หลากหลายซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดทางสถาปัตยกรรม ที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับ องค์ประกอบและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประเภทการประกวด
  • ประเภทบุคคลทั่วไป
   เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ หรือบุคคลทั่วไป
  • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
   เปิดสำหรับนักเรียน และนักศึกษา ระดับมัธยมต้นขึ้นไป จนถึงระดับมหาวิทยาลัย
 • สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ ทีมที่มีทั้งนักเรียนนักศึกษาและไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาควรส่งในประเภทบุคคลทั่วไป แต่ละทีมอาจมีสมาชิกได้ไม่เกิน 4 คน และอาจมีสมาชิกที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพก็ได้ (สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักออกแบบเมือง สถาปนิกภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปิน)

เงื่อนไขการประกวด

 • ในการส่งแบบประกวด สมาชิกในทีมแต่ละคนตกลงและยอมรับข้อกำหนด กฎ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ตลอดจนการตัดสินขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการตัดสิน
 • ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างสรรค์โดยผู้ส่งประกวด ซึ่งไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือจ่ายแจกในรูปแบบใดๆ มาก่อนในที่อื่น และต้องไม่เคยใช้ในการประกวดแบบอื่นใด
 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งแบบประกวดได้มากกว่า 1 แบบ
 • ความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และลิขสิทธิ์ในผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแบบนี้ยังคงเป็นของผู้ส่งประกวด อย่างไรก็ตาม สมาคมสถาปนิกสยามฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการเผยแพร่ (ทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์) และส่งเสริมผลงานที่ส่งมาตามดุลยพินิจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีของสมาคมฯ ผลงานทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคลังเอกสารดิจิทัลหรือสิ่งพิมพ์ของสมาคมฯ ต่อไป
 • หากผู้ส่งประกวดรายใดประสงค์จะเผยแพร่ จัดแสดง หรือส่งเสริมผลงานที่ส่งประกวด ผู้ส่งประกวดจะได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว ตราบเท่าที่มีการระบุอ้างอิงชื่อของการประกวดแบบนี้อย่างถูกต้องและให้เครดิตแก่สมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ตึพิมพ์ เผยแพร่ หรือจ่ายแจกผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่อสาธารณชนก่อนการประกาศผลการประกวดแบบ
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดแสดงในงานสถาปนิก 2566 โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ

ข้อมูลการส่งแบบประกวด

 • หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 23:59:59 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย (UTC+07:00) โดยจะถือเอาการประทับเวลาในอีเมลของผู้ส่งประกวดแต่ละคนเป็นเวลาที่ส่งอย่างเป็นทางการ
 • "รหัสลงทะเบียน" ให้เป็นการกำหนดโดยผู้ส่งประกวดเอง โดยควรมีอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ3 ตัวอักษร ตัวเลข 4 หลัก และหมวดหมู่การแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น ABC1234 General Public)
 • "รหัสลงทะเบียน" จะต้องอยู่ที่มุมขวาบนของบอร์ด มีความสูง 20 มิลลิเมตร
 • กรอกข้อมูลต่อไปนี้โดยระบุ "รหัสลงทะเบียน" ผ่าน Google Form ตามลิงค์ด้านล่าง
 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งประกวดแต่ละคน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรอง ของผู้ส่งประกวดแต่ละคน
 • กรณีส่งในประเภทนักเรียนนักศึกษา กรุณาแสดงหลักฐานโดยแนบสำเนาบัตรนักศึกษาที่ได้รับการรับรอง

รูปแบบการนำเสนอ

 • บอร์ดขนาด A1 เพียงหนึ่ง (1) บอร์ด (84.1 ซม. X 59.4 ซม.) วางแนวนอน เท่านั้น
 • ชื่อของผู้เข้าร่วมจะต้องไม่ปรากฏที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ด
 • ข้อความทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ
 • การส่งแบบประกวดทางออนไลน์ให้ใช้แพลตฟอร์ม WeTransfer.com โดยส่งเป็นไฟล์เดียว (20MB, 150 DPI) เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น และส่งไปยังอีเมลแอดเดรส: asacompetition2023@gmail.com

กำหนดการส่งผลงาน และตัดสินรางวัล

 • 1 เมษายน 2566 กำหนดส่งผลงาน
 • 25 เมษายน 2566 ประกาศผล
 • 30 เมษายน 2566 พิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • รางวัล - ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 - 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 - 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 - 30,000 บาท
 • รางวัล - ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 - 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 - 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 - 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: asacompetition2023@gmail.com
 • โทรศัพท์: 02-319-6555 ต่อ 203,205

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณไอริณ

File attachments: 
หมดเขต: 
19 ก.พ. 2023 (All day) to 01 เม.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.