^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และคําขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า ประชาชน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย
 • เพื่อดําเนินการคัดเลือก และนําตราสัญลักษณ์และคําขวัญ (Slogan) ที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของธนาคารในช่วงวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัด เพศ อายุ อาชีพ
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 คน สูงสุด 3 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้
 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการเป็นธนาคารอิสลาม ที่เติบโตเคียงข้างประชาชนคนไทยมา 20 ปี และพร้อมก้าวสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นธนาคารที่มีคุณธรรม สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สนองตอบตรงทุกความต้องการของลูกค้าทุกศาสนาและทุกช่วงวัย โดยการออกแบบต้องสื่อถึงความหมายที่ชัดเจน แสดงถึงอัตลักษณ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสื่อกลางที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ สร้างการเข้าถึงและจดจำง่าย
 • โดยการออกแบบตราสัญลักษณ์ไม่จำกัดรูปแบบ ตัวอักษร ใช้ตัวเลขอาบิก 20 และใช้โทนสีของธนาคารประกอบการออกแบบ สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในแบบตราสัญลักษณ์ ของผู้อื่นมานำเสนอเป็นผลงานของตน อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตลอดจนต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน และฟอนต์ที่ใช้จะต้องถูกลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นการรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยธนาคารสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของธนาคาร และสามารถปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกธนาคาร โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

 การส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.ibank.co.th พร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • ส่งผลงานภาพสีและขาว-ดำ เป็นไฟล์ดิจิทัล ต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้า กระดาษ A4
 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดได้ทางEmail: islamicbank.th@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/ibank.th
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1302
 • Line@ibank: https://lin.ee/sOPVbHm
 • Email: callcenter_1302@ibank.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
10 ก.พ. 2023 08:30 to 31 มี.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.