^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 : The 12th White Elephant Art Award

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 : The 12th White Elephant Art Award

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญผผูสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 : The 12th White Elephant Art Award หัวข้อ "รักโลก : Cherish the World" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

ประเภทผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic Art) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก หรือขอรับทางอีเมล : we.artcontest@gmail.com
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พํานักอยู่ในประเทศไทย ไม่จํากัดอายุ สัญชาติ หรือภูมิลําเนา
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเองมาพร้อมกับผลงาน
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้น เมื่อรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 x 2 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จํานวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้งในวันส่งผลงานจริง
 • เปิดรับผลงานผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2566 (สิ้นสุดการรับผลงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่จะยึดตามเวลาที่ได้รับอีเมลเท่าน้้น) โดยให้ผู้สมัคร ส่งรูปถ่ายผลงาน นามสกุล .jpg ความละเอียด 300dpi หรือ ขนาดไฟล์ 3 mb ขึ้นไป แนบพร้อมใบสมัคร มาทางอีเมล we.artcontest@gmail.com อนึ่ง ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ร่วมแสดงงานเป็นอย่างน้อย และไม่สามารถขอรับผลงานคืนได้จนกว่านิทรรศการจะสิ้นสุด
 • เปิดรับผลงานจริงที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ ผลงานต้องมาถึงหอศิลป์ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด โดย ส่งมาที่
  ศิลปกรรมช้างเผือก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
  ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
 • ห้ามนําผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำและผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ภาพผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดําเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน
 • คณะผู้จัดงาน จะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้าย หรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้น ๆ

รางวัลการปรกวด

 • รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
 • รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข : 08-7323-7577 อังคาร - เสาร์ : 10.30 - 19.00 น. และ อาทิตย์ : 10.30 - 17.30 น. (เว้นวันจันทร์)
 • อีเมล : we.artcontest@gmail.com
 • เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,950,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2023 00:00 to 05 พ.ค. 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.