^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย"

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย"

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุ ๖ - ๒๑ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

 • จิตรกรรม (Painting) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ
 • ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการป็น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
 • ภาพพิมพ์ (Printmaking) เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
 • สื่อผสม (Mixed media) เป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สื่อวัสดุและการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
 • วาดเส้น (Drawing) เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กําหนดที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัล และแสดงที่ใดมาก่อน ซึ่งรูปแบบและแนวคิดต่องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเขาาประกวด ควรใชาวัสดุที่แข็งแรงคงทน ไม่ชํารุดเสียหายง่าย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด และขนาดผลงานศิลปกรรม

 • ระดับอายุ ๖ - ๙ ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
 • ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)
 • ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี
 • ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี
  • ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
  • และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น ๓ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง โดยผู้รับรองผลงานต้องแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ http://artcontest.bpi.ac.th/ พร้อมภาพถ่ายผลงานบันทึกเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน ๒ MB (กรณีผลงาน ๓ มิติ ให้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย ๒ ด้าน มากับผลงานด้วย) ตามวันเวลาที่กําหนด
 • ผู้ส่งผลงานต้องพิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร มิฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะไม่รับผลงาน
 • ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น
 • จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
 • การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์เป็นสําคัญ ทั้งนี้ระดับอายุ ๖ - ๙ ปี และระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี ต้องไม่เกินวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี ต้องไม่เกินวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีแนวความคิดทุกชิ้น โดยพิมพ์แล้วติดด้านหลังผลงานทุกชิ้น
 • การนําส่งผลงาน ต้องมีการบรรจุด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

กําหนดเวลาลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน

 • ลงทะเบียน
  • ระดับอายุ ๖ - ๙ ปี ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  • ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี ะหว่างวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  • ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
  • ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
 • ส่งผลงานจริง
  • ระดับอายุ ๖ - ๙ ปี และระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
  • ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี ระดับอายุ ๑๘ - ๒๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)

หมายเหตุ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเกินกําหนดเวลา

รางวัลการประกวด
รางวัลตามระดับอายุ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

 • ระดับอายุ ๖ - ๙ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๑๐ - ๑๓ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๑๔ - ๑๗ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
 • ระดับอายุ ๑๗ - ๒๑ ปี
  • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  •  รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๓ มี ๑๐ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/childrenartcompetition2018

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
595,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2023 08:30 to 11 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.