^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest" โครงการประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หัวข้อและแนวคิดการประกวดภาพถ่าย
"มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"
เป็นภาพถ่ายที่สามารถบ่งบอกและถ่ายทอดให้เห็นถึงความสวยงาม ในมุมมองแปลกใหม่ และเรื่องราวความประทับใจของแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในแต่ละช่วงฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) ในพื้นที่ทั่วทั้ง 8 อําเภอ ของจังหวัดลําพูน ได้แก่ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอบ้านธิ อําเภอแม่ทา อําเภอป่าซาง อําเภอเวียงหนองล่อง อําเภอบ้านโฮ่ง อําเภอทุ่งหัวช้าง และอําเภอลี้

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
 • ประเภทประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียน ผ่านระบบ Google Form กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ Upload File ภาพถ่ายที่จะส่ง เข้าประกวด ซึ่งการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ดังนี้
  • ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 24.00 น.
  • ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 24.00 น.
  • ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ก่อนเวลา 24.00 น.
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ทางเว็บไซต์ และเพจ Facebook : อบจ.ลําพูน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ดังนี้
  • ฤดูหนาว (Winter) วันที่ 13 มีนาคม 2566
  • ฤดูร้อน (Summer) วันที่ 5 มิถุนายน 2566
  • ฤดูฝน (Rainy) วันที่ 28 สิงหาคม 2566
 • พิธีมอบโล่รางวัลในงานนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กําหนด
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ
 • ความสวยงาม
 • ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และมุมมอง
 • เทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

 • ช่วงฤดูหนาว (Winter)
  • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ประเภทประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ช่วงฤดูร้อน (Summer)
  • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ประเภทประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ช่วงฤดูฝน (Rainy)
  • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ประเภทประชาชนทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
 • โทร. 0 5359 7260 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ
 • เพจ Facebook : อบจ.ลําพูน
 • อีเมล : lpao.tourism@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
18 ม.ค. 2023 (All day) to 15 ส.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.