^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีพุทธศักราช 2566

ประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีพุทธศักราช 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คําขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีพุทธศักราช 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปิน นักออกแบบ และ ประชาขนทั่วไป

แนวคิดและรายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ภาพตราสัญลักษณ์ ต้องสามารถสื่อความหมายของการเฉลิมฉลองการสถาปนา 55 ปี คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ภาพตราสัญลักษณ์ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีตัวเลข 55 เป็นส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์ (สามารถออกแบบได้ทั้งตัวเลขไทย และเลขอารบิก)
 • ภาพตราสัญลักษณ์ ต้องจดจําง่ายและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผลงานต้องมีองค์ประกอบครบ ทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
  • ตราสัญลักษณ์ (Logo)
  • คําขวัญ (Motto)
 • จะต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้ประกวดในที่ใดมาก่อน หรือไม่ลอกเลียนแบบจากแหล่งใด ๆ

ข้อกําหนดของการส่งผลงานเข้าประกวด แบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถูกส่งมา 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

 • รูปแบบที่ 1 ในรูปแบบของ Presentation paper นําเสนอผลงานลงในกระดาษแข็งขนาด A3 ประกอบด้วย แบบและแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ ทรงรูป สี และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ส่งมายัง อีเมล husoc.msu@msu.ac.th
 • รูปแบบที่ 2 ในรูปแบบของบันทึกไฟล์ LOGO ส่งมายัง อีเมล husoc.msu@msu.ac.th ไฟล์ (.psd) ของ Adobe photoshop หรือ (.ai) ของ Adobe illustrator และ (.jpg) โดยใส่หัวข้องทางอีเมลว่า “การ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
 • สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน ต่อคน/ทีม
 • ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และหมายเลขโทรศัพท์

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถ ส่งผลงาน ได้ที่ อีเมล husoc.msu@msu.ac.th โทรศัพท์ 086-710-4115 หรือ นายปฏิภาน สังกะเพศ 064-449-3751 ผู้ประสานงาน
 • สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ส่งมายังอีเมล husoc.msu@msu.ac.th หรือส่งผ่านระบบ Google Form https://forms.gle/XhEfnwgBgNUvoVXA7
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 3 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.husoc.msu.ac.th หรือ Facebook panpage : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

เกณฑ์พิจารณาตัดสิน

 • การสื่อความหมายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการสถาปนา 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • จดจําง่ายและเด่นชัด
 • สามารถนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ
 • ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริง
 • การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
Facebook panpage : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
8,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
16 ม.ค. 2023 08:30 to 28 ก.พ. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.