^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "บริโภค พอนิยม" #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "บริโภค พอนิยม" #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ "บริโภค พอนิยม" #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่มุ่งนำเสนอการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มิติทางจิตใจอันดีงาม ที่เห็นคุณค่าจิตใจของตนเองมากกว่าวัตถุนิยม
 • เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงพฤติกรรมบริโภคนิยม วัตถุนิยม และหันมาใช้สติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนักศึกษา
 • ประเภทนักเรียน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นการประกวดประเภททีม จำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน (โดย 1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน)
 • สำหรับผู้สมัครประเภทนักศึกษา และประเภทนักเรียน สามารถเป็นนักศึกษาไม่จำกัดชั้นปีและนักเรียนในระดับชั้นใดก็ได้ แต่ต้องกาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยสมาชิกแต่ละทีมผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ได้

กติกาการประกวด

 • จัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 นี้ กำหนดหัวข้อ "บริโภค พอนิยม" #ใช้สติให้ฟินเลิกอินวัตถุ
 • สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 10 พฤษภาคม 2566
 • ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น (รวมเครดิต)
 • รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ทางสื่อใดๆ หรือเคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ไฟล์ผลงานต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MP4 แบบ Full HD Widescreen ค่าความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
 • องค์ประกอบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เช่น เสียง ภาพ กราฟิก เป็นต้น ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจพบภายหลัง ทางผู้จัดโครงการสามารถริบคืนรางวัล
 • ผลการตัดสินถือเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการตัดสินและผู้จัดโครงการ
 • ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้จัดประกวดมีสิทธิ์นำผลงานเผยแพร่ได้ (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเผยแพร่ผลงานได้หลังประกาศผลการตัดสิน)

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2566 ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีม สามารถส่งใบสมัครและ Upload ผลงานได้ที่ https://bit.ly/RSUmovie66 โดยมีรายละเอียดการส่งไฟล์ ดังนี้
 • ให้ตั้งชื่อ file ภาพยนตร์ที่ส่งเป็น "ชื่อสถาบัน_ชื่อภาพยนตร์"
 • ให้ส่ง file เครดิต แยกต่างหากเป็น .pdf และตั้งชื่อ file เครดิตเป็นชื่อ "ชื่อสถาบัน_ชื่อภาพยนตร์_เครคิต"
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 19 มิถุนายน 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทนักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลประเภทนักเรียน      
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
 • โทร. 02-997-2200 ต่อ 3921
 • Facebook Fanpage : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2022 08:30 to 10 พ.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.