^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "Siriraj Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย "Siriraj Photo Contest"

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Siriraj Photo Contest" หัวข้อ "Non Stereotype" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานแต่ละท่านสามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 2 ภาพแต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์
 • ไฟล์ที่นําส่งจะต้องเป็นไฟล์สกุล .jpg มีขนาดไม่ต่ํากว่า 5 ล้านพิกเซล (2560x1920 พิกเซลขึ้นไป) และมีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล (DSLR, Mirrorless, Compact, Action camera หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ) หรือจะเป็นกล้องฟิล์มโดยให้แสกนเป็นไฟล์ดิจิตอลตามขนาดที่กําหนด
 • กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนบุคคลในภาพได้ผู้ส่งผลงานจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ รวมทั้งสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ปรากฏในภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งอาจสามารถเรียกให้ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ ในกรณีเกิดข้อสงสัย
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงานฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะกรรมการจัดงานฯ มีสิทธินําภาพถ่ายทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและมีสิทธิในการนําภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ของการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นําภาพถ่ายไปใช้
 • หากภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานผ่าน Link https://forms.gle/JG2kpfxe5FjxPP9Z6 พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่าย และรายละเอียดผลงานดังนี้
  • ไฟล์ภาพ
  • ชื่อภาพและคําบรรยายภาพ (ระหว่าง 100- 500 ตัวอักษร)
  • ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • เอกสารยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ตามกติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด (ถ้ามี)
 • ระยะเวลาที่เปิดรับภาพวันที่ 15 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณลภัสรดา องค์เทียมสัคค์ โทร. 0636513306
 • Fb: Siriraj Photo Contest 2022
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 ต.ค. 2022 (All day) to 22 พ.ย. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.